02/02/2012 - 08:56

CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG:

Nâng cao chất lượng nghiên cứu các vấn đề lý luận chính trị

(TTXVN)- Sáng 1-2, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiến hành Kỳ họp thứ 2 nhằm tổng kết hoạt động năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Nghe các đại biểu báo cáo quá trình hoạt động và thảo luận các nội dung tại Kỳ họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp của Hội đồng Lý luận Trung ương; khẳng định các hoạt động của Hội đồng đều bám sát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động khoa học, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch nước cho rằng, qua triển khai các mặt công tác, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn, khẳng định tính tất yếu khách quan, hợp quy luật của mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ mới; làm tốt vai trò tham mưu đề xuất các giải pháp cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Năm 2012, tình hình trong nước, quốc tế diễn biến nhanh và phức tạp, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, khắc phục khó khăn và những yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội, đưa đất nước tiếp tục phát triển. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hội đồng Lý luận Trung ương cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận chính trị đã được Bộ Chính trị định hướng. Trong đó chú trọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong sửa đổi và bổ sung Hiến pháp năm 1992 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đã được Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 giao. Hội đồng Lý luận Trung ương cần nâng cao chất lượng tư vấn các vấn đề lý luận chính trị cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần vào việc xây dựng các nghị quyết của Đảng. Các hoạt động của Hội đồng Lý Luận Trung ương tiếp tục bám sát và phân tích sâu sắc thực tiễn để tìm lời giải sáng rõ về lý luận cho những vấn đề của thực tiễn, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, trở thành cộng đồng khoa học kiểu mẫu về tư tưởng, học thuật, đạo đức, văn hóa và phong cách.

Kết luận Kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Công cuộc đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu, đòi hỏi công tác lý luận phải đào sâu, tham gia tìm lời giải cho những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Năm 2012, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tập trung trí tuệ để phân tích tình hình, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp đúng đắn, hiệu quả. Hội đồng cần bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phục vụ trực tiếp cho việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; báo cáo chính trị và các văn kiện khác đã được Đại hội XI thông qua; Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước 5 năm 2006 -2010 và năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước 5 năm 2011-2015; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), đặc biệt là Nghị quyết một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, năm 2012 sẽ diễn ra Hội nghị Trung ương 5 và 6, Hội đồng cần bám sát chủ đề của các Hội nghị Trung ương để tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần xây dựng Nghị quyết cho đúng và trúng. Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai tích cực Chương trình trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”; nâng cao chất lượng trong nghiên cứu khoa học để các kết quả nghiên cứu thiết thực, sâu sắc, dễ hiểu, dễ tuyên truyền vận động, dễ thực hiện, dễ đi vào cuộc sống. Từ góc độ lý luận, Hội đồng cần tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần tạo nên sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Hội đồng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc hợp tác nghiên cứu, trao đổi lý luận với các đảng cộng sản, đảng chính trị và các tổ chức chính trị khác trên thế giới, cùng làm sáng tỏ những vấn đề đang đặt ra và cần giải quyết theo hướng có lợi cho chủ nghĩa xã hội. Các ý kiến tại Kỳ họp đã thống nhất nhận định: Năm 2011, toàn bộ hoạt động của Hội đồng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai các hoạt động khoa học, bảo đảm thiết thực, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng. Hội đồng đã tổ chức thành công các hội thảo khoa học: “Kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Hội đồng xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015; tham gia tích cực vào việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Một số hội thảo, trao đổi lý luận quốc tế đã được tổ chức thành công.

Chia sẻ bài viết