05/11/2014 - 20:52

THỐT NỐT

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ cải cách hành chính tại địa phương

(CT)- Theo UBND quận Thốt Nốt, hiện nay Thốt Nốt có 205 cán bộ, công chức (CBCC) cấp phường. Hầu hết, CBCC đạt chuẩn về chuyên môn, trong đó có 128 CBCC đạt chuẩn về chính trị... đáp ứng nhu cầu quản lý, giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở. Để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, phục vụ tốt công tác cải cách hành chính tại địa phương, năm 2014 quận Thốt Nốt phân bổ gần 300 triệu đồng để mở các lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCC, đặc biệt là cán bộ phụ trách tiếp nhận và trả kết quả tại mô hình “Một cửa hiện đại” cấp quận, cấp phường. Nhờ đó, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đạt hiệu quả cao.

Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận Thốt Nốt đã tiếp nhận, giải quyết gần 6.000 hồ sơ, trong đó có trên 99% hồ sơ giải quyết trước hẹn và đúng hẹn. Ở cấp phường, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên 45.800 hồ sơ, trong đó hầu hết các hồ sơ được giải quyết trước hẹn và đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn. Những tháng cuối năm 2014, quận Thốt Nốt tập trung đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ về tin học, văn thư lưu trữ, thống kê, kỹ năng quản lý... cho đội ngũ CBCC; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-QU của Quận ủy Thốt Nốt về việc đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng nhân tài của quận Thốt Nốt giai đoạn 2009-2015; chỉ đạo các phòng, ban khuyến khích, tạo điều kiện cho CBCC thuộc diện ngoài quy hoạch tự túc học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

H.V

Chia sẻ bài viết