11/06/2020 - 05:57

Muốn xây nhà trên đất nông nghiệp, phải chuyển mục đích sử dụng đất 

Thời gian qua, một số trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, sau đó mới tiến hành xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rồi xin phép xây dựng để hợp thức hóa việc xây dựng nhà (trong điều kiện được phép chuyển mục đích sử dụng đất). Như vậy là sai quy định về sử dụng đất, xây dựng. Pháp luật về đất đai quy định rõ về vấn đề này tuy nhiên, nhiều người chưa nắm rõ nên có hành vi vi phạm, ảnh hưởng đến việc quản lý đất đai tại địa phương, cũng như vi phạm quyền của người sử dụng đất.  

Xây dựng nhà trên đất phải đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích.

Điều 6 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc sử dụng đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất; sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh. Tại Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm: lấn, chiếm, hủy hoại đất đai; vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố; không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích; không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật này; sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai; không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật; cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất nói chung và đất nông nghiệp nói riêng có nghĩa vụ phải sử dụng đất đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, người sử dụng đất không được xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Trường hợp muốn xây dựng nhà để ở trên diện tích đất này thì trước tiên người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. 

Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; chuyển đất trồng cây hằng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm; chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp; chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất; chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở; chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai 2013 cũng quy định rõ thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó, UBND cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức…; UBND huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND  cấp tỉnh trước khi quyết định…       

Vì vậy, để đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích, người sử dụng đất phải nắm rõ tình trạng đất đang sử dụng. Trong trường hợp muốn xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, phải xin phép cơ quan có thẩm quyền, tránh trường hợp sử dụng đất sai mục đích, sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.    

HOÀNG YẾN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết