19/05/2020 - 09:06

Làm theo Bác, sáng đời ta
Bài cuối: Đưa việc học tập và làm theo Bác Hồ đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữ 

Những kết quả qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05) cho thấy sự nỗ lực, tâm huyết của nhiều cán bộ (CB) đảng viên (ĐV) và người dân thành phố trong học tập và làm theo gương Bác. Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận, quá trình thực hiện Chỉ thị vẫn còn những hạn chế: nhiều nơi cách làm chưa mới, chưa có sự đột phá trong thực hiện nên kết quả chưa thật sự nổi bật; còn nhiều mô hình chưa được phát huy, nhân rộng; có nơi còn thực hiện hình thức… Thực tế đó đòi hỏi các cấp ủy đảng trong thành phố cần tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh để việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thật sự lan tỏa mạnh mẽ, tạo niềm tin trong nhân dân.

Các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác cùng lãnh đạo TP Cần Thơ báo công dâng Bác tại tượng đài Bác Hồ. 

Kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn

Nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, tiến hành thường xuyên, lâu dài, bền bỉ bằng những việc làm thiết thực trong mỗi CB, ĐV và người dân. Chính vì thế, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong TP Cần Thơ đã có cách làm hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Đảng ủy phường thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 05 trong CB, ĐV và người dân. Hằng năm, Đảng ủy tổ chức cho tất cả ĐV làm bản đăng ký thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, có 12 chi bộ trực thuộc đăng ký chuyên đề, với 150 phần việc trở lên, ĐV đăng ký thực hiện hơn 2.500 phần việc trở lên. Đồng thời, tổ chức cho ĐV cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII. Trong các cuộc họp lệ hằng tháng, các chi bộ quan tâm kiểm tra kết quả thực hiện phần việc đăng ký và cam kết của ĐV. Nhờ vậy, hằng năm, Đảng bộ phường có 98% ĐV thực hiện tốt nội dung cam kết và đăng ký; người dân làm theo Bác bằng việc đóng góp tiền của, công sức xây dựng các công trình và tích cực hưởng ứng các chủ trương, phong trào cách mạng.

Đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, cho biết: Cách làm mới, có hiệu quả của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy phát động trong 4 năm qua là phong trào “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần NQTW4 khóa XII và thực hiện nhật ký “Làm theo Bác” trong CB, ĐV. Cụ thể, mỗi CB, ĐV phải soi rọi bản thân để sửa chữa khuyết điểm, đăng ký học tập và làm theo Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ được giao. CB, ĐV ghi kết quả “tự sửa” khuyết điểm và làm theo Bác hằng ngày vào sổ nhật ký “Làm theo Bác” và nộp cho bí thư chi bộ đánh giá trước khi tổ chức họp lệ. Trong buổi họp lệ chi bộ, các ĐV góp ý cho nhau về kết quả “tự soi, tự sửa” và làm theo Bác Hồ để cùng nhau phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí Đỗ Thanh Thảo khẳng định: Phong trào “Tự soi, tự sửa” và thực hiện nhật ký “Làm theo Bác” đã thật sự đi vào đời sống, trở thành nhiệm vụ thường xuyên như “rửa mặt hằng ngày” của CB, ĐV. Phong trào giúp gần 80% ĐV của Đảng bộ huyện khắc phục một phần suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo Bác Hồ đã xuất hiện.

Nhiều cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác cũng rút nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tiếp tục phát huy, nhân rộng trong thời gian tới.

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 ở TP Cần Thơ 4 năm qua vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền, nhìn nhận: “Việc tổ chức học tập và làm theo Bác của một số đơn vị trong huyện chưa thường xuyên, nhất là ở một số cơ quan nhà nước. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở một vài cấp ủy đảng chưa sát và chưa phù hợp với tình hình thực tế của từng ngành, cơ quan, đơn vị. Một số cơ quan, đơn vị thực hiện còn mang tính hình thức, thiếu cách làm mới, thiếu tính đột phá”.

Còn đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cờ Đỏ, đánh giá: “Một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và CB, ĐV chưa nhận thức sâu sắc về nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 05; do vậy, việc thực hiện chưa sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc cụ thể hóa nội dung, chương trình học tập và làm theo ở một số cơ quan, đơn vị thiếu cụ thể, chưa sát thực tế, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy, CB, ĐV đăng ký học tập và làm theo Bác và cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng chưa cụ thể, chưa đúng với chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết”.

Báo cáo của BTV Thành ủy Cần Thơ 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 cũng thể hiện rõ những hạn chế: một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch “làm theo” chưa cụ thể; kế hoạch thực hiện chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Thực hiện các tiêu chí làm theo còn thiếu cách làm mới, hoặc những khâu đột phá trong biện pháp thực hiện nên kết quả chưa thật sự nổi bật. Nhiều nơi vẫn chưa xây dựng được mô hình mới làm theo Bác để nhân rộng. Việc phát hiện, biểu dương những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời, còn hạn chế.

Đáng chú ý là một số CB, ĐV chưa nâng cao ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện, dẫn đến suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Theo báo cáo của BTV Thành ủy Cần Thơ, từ năm 2017 đến nay, thành phố có hơn 400 CB, ĐV suy thoái, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước bị xử lý. Trong đó, có nhiều CB làm lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến cơ sở, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân.

 Đưa việc làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 4 năm qua ở TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để việc học tập và làm theo Bác Hồ đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa, thành phố còn nhiều việc phải làm.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nêu quyết tâm: Nhằm khắc phục những hạn chế cũng như đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp, các ngành, CB, ĐV và người dân, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, BTV Thành ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05. Chỉ đạo đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Thực hiện Chỉ thị số 05 gắn chặt với NQTW4 khóa XII góp phần làm chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong CB, ĐV.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu khẳng định: BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và CB, ĐV, nhất là người đứng đầu phải quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức, nói đi đôi với làm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05, cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII và các quy định về nêu gương của CB, ĐV để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quan tâm, hình thức, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho CB, ĐV, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng hiểu sâu sắc hơn nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm phát hiện, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Làm theo Bác