23/04/2014 - 20:45

Ông Nguyễn Quốc Hải, Chủ tịch Liên Minh HTX TP Cần Thơ:

Khuyến khích đổi mới mô hình kinh tế tập thể

 

Luật Hợp tác xã (HTX) 2012 có hiệu lực từ ngày 1-7-2013, những quy định mới trong bộ luật này đã và đang góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển của khu vực kinh tế tập thể. Ông Nguyễn Quốc Hải, Chủ tịch Liên minh HTX TP Cần Thơ cho biết:

-Luật HTX 2012 có hiệu lực từ ngày 1-7-2013, Luật ban hành gồm 9 Chương và 64 Điều với mục tiêu khuyến khích và phát triển mạnh mô hình HTX kiểu mới. Đồng thời, định hướng các HTX hoạt động vì quyền và lợi ích của xã viên, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tập thể trong điều kiện cơ chế thị trường. Thời gian qua, để đưa Luật HTX đi vào thực tiễn cuộc sống, Liên minh HTX TP Cần Thơ đã tổ chức tập huấn cho hơn 1.000 cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác và cán bộ chính quyền tại các xã, phường về nội dung của Luật HTX. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ của Liên minh nắm rõ các nội dung Luật HTX 2012 để triển khai và hướng dẫn HTX chuyển đổi phù hợp theo Luật HTX 2012. Song song đó, Liên minh còn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Kết luận 56 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể.

Liên minh còn căn cứ các nghị định và các điều lệ, triển khai phương án sản xuất kinh doanh, hợp đồng dịch vụ giữa HTX với thành viên… giúp cho các HTX chuyển đổi phù hợp giữa cái cũ và cái mới. Phổ biến những điểm mới của Luật HTX 2012 về việc liên kết hợp tác sử dụng dịch vụ giữa HTX và các thành viên đến các HTX. Đây được xem là động thái nhằm ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ giữa HTX và thành viên, giúp HTX quản lý và nắm chặt xã viên, tổ chức thủ tục mang tính chặt chẽ hơn, tạo điều kiện thúc đẩy các HTX phát triển bền vững và khẳng định vai trò trong nền kinh tế.

* Theo ông, những điểm mới nào trong Luật HTX năm 2012 đã góp phần giải quyết những khó khăn, bất cập cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể hiện nay?

-Luật HTX 2012 sửa đổi, bổ sung với những nội dung cơ bản quy định chặt chẽ về việc thành lập, tổ chức hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX trong các ngành, lĩnh vực… góp phần giúp HTX hoạt động phù hợp với bản chất của HTX hơn. Theo đó, HTX hoạt động vì lợi ích chủ yếu của thành viên HTX, có trách nhiệm cung cấp việc làm cho thành viên, phục vụ đầu vào đầu ra cho thành viên... Ngoài ra, Luật HTX 2012 có những quy định rõ ràng về việc tổ chức chuyển đổi bộ máy quản lý, điều hành; xã viên tham gia HTX phải cam kết sử dụng cũng như cung ứng dịch vụ của HTX, lợi nhuận sẽ được phân phối theo mức độ sử dụng dịch vụ... Đây được xem là động thái thể hiện vai trò, trách nhiệm giữa thành viên và HTX, góp phần phản ánh và thể hiện bản chất của HTX, phục vụ vì lợi ích của thành viên.

Thu hoạch lúa tại tổ hợp tác sản xuất giống số 2, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: M. HOA

Dù phản ánh được bản chất của HTX, phục vụ vì lợi ích của xã viên, nhất là nông dân tham gia HTX. Song, quá trình triển khai chuyển đổi các HTX theo Luật HTX 2012 gặp phải một số khó khăn nhất định. Luật HTX năm 2012 xác định rõ thành viên tham gia HTX phải có hợp đồng ràng buộc sử dụng và cung ứng dịch vụ giữa thành viên HTX. Do đó, đối với những HTX ít thành viên nhất là đối với các như HTX giao thông vận tải, vật liệu xây dựng... sẽ không thể đáp ứng yêu cầu này. Điều này sẽ tiến hành giải thể các HTX không thích nghi được luật mới hoặc chuyển đổi qua mô hình kinh doanh mới. Ngoài ra, khi hoạt động theo Luật mới, các HTX bắt buộc phải tổ chức lại bộ máy hoạt động, thu hút thành viên để mở rộng quy mô, tạo ra một vùng sản xuất quy mô lớn, tìm kiếm giải pháp, kịp thời phổ biến các chính sách hỗ trợ và ưu đãi của Nhà nước đối với HTX…

* Để luật HTX 2012 phát huy hiệu quả, góp phần củng cố và nâng chất cho kinh tế tập thể, Liên minh HTX TP Cần Thơ xác định trọng tâm gì, thưa ông?

-Liên minh HTX tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật HTX 2012. Song song đó, quán triệt Nghị định số 193 ngày 21-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX 2012.

Để Luật HTX 2012 phát huy hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên tham gia HTX, Liên minh HTX sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các HTX về nội dung của Luật HTX mới. Liên minh HTX thành phố sẽ chọn 2 HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp để làm thí điểm chuyển đổi phù hợp theo Luật HTX 2012. Phối hợp với các địa phương tích cực triển khai các nội dung Luật HTX 2012 đến HTX. Tập huấn cho cán bộ Liên minh nắm bắt đầy đủ, chi tiết quy định của Luật HTX 2012… Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh các biểu mẫu quy định về việc chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành và các địa phương thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Liên minh còn chú trọng xây dựng mô hình HTX điển hình tiên tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của các tổ chức hợp tác trong phát kinh tế tập thể.

* Xin cảm ơn ông!

M.HOA (thực hiện)

Chia sẻ bài viết