21/07/2015 - 21:09

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ:

Huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện thắng lợi Chương trình Quốc gia về nông thôn mới

Hôm nay, ngày 22- 7-2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Nhân dịp này, phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Tấn Thủ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ về những thành tựu trong nhiệm kỳ 2010-2015 và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí cho biết:

 

- Nhiệm kỳ qua, nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, kinh tế của huyện tăng trưởng khá, chuyển dịch theo hướng giảm dần tỉ trọng nông nghiệp, tăng dần tỉ trọng công nghiệp – xây dựng và thương mại - dịch vụ. Trong sản xuất nông nghiệp, Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn (được 30.867 ha/năm), chuyển dịch các loại cây màu có giá trị và nuôi trồng thủy sản, cải tạo vườn tạp nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 127,8 triệu đồng/ha, tăng 62,8 triệu đồng so với năm 2010. Kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn chỉnh, thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, có 1 xã được công nhận xã nông thôn mới, 5 xã đạt từ 14-17 tiêu chí; các xã còn lại đều đạt từ 12-13 tiêu chí nông thôn mới...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng chất. Đến nay, toàn huyện có 21 trường đạt chuẩn Quốc gia, tăng 20 trường so với năm 2010; chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đúng mức; thực hiện các Chương trình quốc gia về y tế có hiệu quả cao; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến cuối năm 2014 đạt 65,8%;... Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền có nhiều tiến bộ; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" tiếp tục được phát triển, chất lượng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường.

 Thưa đồng chí Bí thư, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện được đẩy mạnh, tăng cường và đạt hiệu quả ra sao?

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy về “Xây dựng chi bộ ấp và đảng bộ xã, thị trấn trong sạch vững mạnh toàn diện”. Ảnh: ANH DŨNG  

-Huyện ủy đã lãnh đạo tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; trong đó, có Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Qua đó, làm chuyển biến về nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khắc phục được các hạn chế, khuyết điểm. Đặc biệt, trong lãnh đạo, chỉ đạo Huyện ủy đã xác định và tập trung vào những vấn đề trọng tâm, mang tính đột phá, như: Ban hành Nghị quyết 03-NQ/HU về "Xây dựng chi bộ ấp, đảng bộ xã, thị trấn trong sạch vững mạnh (TSVM), toàn diện" và Nghị quyết 04-NQ/HU về "Quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ giai đoạn 2011-2015". Qua đó, đã cử 92 cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện tham gia chỉ đạo chi bộ ấp, từ đó, chất lượng sinh hoạt của chi bộ ấp, đảng bộ xã, thị trấn có chuyển biến rõ nét, từ năm 2010 đến nay, hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM. Các cấp ủy Đảng đã quán triệt, thực hiện tốt công tác tổ chức quy hoạch, đào tạo cán bộ; cử 469 cán bộ đi học lý luận chính trị, đưa 191 cán bộ đi đào tạo chuyên môn;… Đến nay, 95,59% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã đạt chuẩn theo chức danh quy định. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.109 đảng viên, đạt 110,9% kế hoạch. Việc luân chuyển cán bộ được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài. Tỷ lệ đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ bình quân hàng năm từ 98% trở lên. Các cấp chính quyền được củng cố, kiện toàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Hoạt động của hệ thống dân vận, mặt trận và đoàn thể các cấp từng bước được đổi mới, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, hướng mạnh về cơ sở; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương…

 Thưa đồng chí, trên cơ sở đánh giá nguyên nhân của những thành tựu, cũng như những mặt còn hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Cờ Đỏ đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015-2020 như thế nào?

-Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng phải thừa nhận rằng quá trình phát triển của huyện còn nhiều khó khăn, thách thức. Đó là tốc độ phát triển của huyện tuy ở mức khá cao, nhưng chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực; sản xuất nông nghiệp còn yếu tố chưa bền vững; chuyển dịch kinh tế chưa xứng với tiềm năng, lợi thế. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu; y tế cơ sở chậm được đầu tư mới; kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp;…

Trên cơ sở nhận định tình hình và phân tích những nguyên nhân thành tựu, hạn chế, yếu kém, Huyện ủy đề ra mục tiêu phấn đấu trong 5 năm tới là tập trung huy động tốt mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, đảm bảo thực hiện thắng lợi Chương trình Quốc gia về nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, chất lượng cao; khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ theo hướng bền vững. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị TSVM.

 Thưa đồng chí, để thực hiện mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ 2015-2020, theo đồng chí, Đảng bộ huyện cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nào?

- Đảng bộ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng bộ TSVM, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và NQTW4. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chất lượng triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Đổi mới từng khâu trong công tác cán bộ; phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; trọng tâm là đổi mới phong cách và lề lối làm việc gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu địa phương,cơ quan, đơn vị. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên... Huyện ủy cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể; thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc;…

Đối với nhiệm vụ phát triển KT-XH, huyện sẽ phối hợp thực hiện quy hoạch các khu nông nghiệp công nghệ cao tại Nông trường Sông Hậu, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ; triển khai có hiệu quả đề án sản xuất lúa giống, nhân rộng diện tích và nâng cao hiệu quả cánh đồng lớn; duy trì vùng luân canh lúa - cá, phát triển các vùng chuyên canh, luân canh rau màu an toàn theo mô hình liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm; khuyến khích chăn nuôi theo hướng tập trung trang trại…Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là các ngành chế biến lương thực, thủy sản, cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp… Đẩy mạnh điện khí hóa nông thôn; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, tạo điều kiện phát triển KT-XH của huyện. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực; tiếp tục cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thiết chế văn hóa; đẩy mạnh phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư";… Đồng thời, thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của xã hội; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội…

Với những nhiệm vụ, giải pháp trên, tôi tin tưởng Đảng bộ, quân và dân huyện Cờ Đỏ sẽ tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

 Xin cảm ơn đồng chí. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

QUỐC TRƯỞNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết