05/08/2008 - 10:12

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư:

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phải tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối đào tạo cán bộ

Ngày 4-8, tại Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt nhằm triển khai nhiệm vụ năm học 2008-2009 của Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của Đảng và Nhà nước, Học viện có vai trò to lớn trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ đảm đương những cương vị quan trọng trong hệ thống chính trị và những cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị, hành chính của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới với nhiều thời cơ, thuận lợi lớn nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức gay gắt, Học viện phải là nơi đi đầu, tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng, của đất nước. Bằng kết quả nghiên cứu khoa học của mình, Học viện phải góp phần tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối đào tạo cán bộ, làm chuyển biến nhận thức, nâng cao năng lực tư duy, trình độ tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ chủ chốt để đủ sức đảm đương nhiệm vụ, giải quyết đúng đắn những vấn đề trọng đại của đất nước.

Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị, trong năm học 2008-2009, Học viện cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung chương trình và phương thức đào tạo để nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả đào tạo. Nội dung, chương trình phải bảo đảm tính hệ thống, tính cơ bản, tính hiện đại và tính thực tiễn, phải thể hiện được những nội dung cốt lõi, bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo của Đảng ta vào thực tiễn mới của thời đại. Cùng với đổi mới nội dung, chương trình, học viện cần quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy, thay đổi cách học “ thầy đọc, trò ghi”, đưa người học từ thế hoàn toàn thụ động chuyển sang phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm, tăng cường đối thoại để người học tự rút ra kết luận đúng dưới sự truyền đạt và định hướng của giáo viên. Học viện đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp cơ sở lý luận cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Đặc biệt cần tăng số lượng đề tài nghiên cứu phục vụ cho việc hoạch định các quyết sách của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận...

Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2008-2009 với các mục tiêu cụ thể, đó là nâng cao chất lượng các mặt công tác, tạo ra bước tiến rõ nét trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Học viện sớm hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập; đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết