30/05/2021 - 11:57

Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội của HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Mối quan hệ phối hợp với các cơ quan và tổ chức hữu quan

- Với Thường trực HÐND thành phố: Ban Văn hóa - Xã hội luôn phối hợp chặt chẽ với thường trực HÐND trong giám sát, thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp theo sự phân công. Sau giám sát, Ban báo cáo kết quả thực hiện đến thường trực HÐND thành phố, đề xuất, kiến nghị để thường trực HÐND thành phố xem xét, có ý kiến để UBND thành phố thực hiện hoặc chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tiếp thu, giải quyết.

- Với Thường trực HÐND cấp huyện, cấp xã: Ban có sự phối hợp chặt chẽ với thường trực HÐND các cấp trong tổ chức các đoàn giám sát tại các địa phương, góp phần đáng kể trong việc mang lại hiệu quả hoạt động của Ban, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban đi sâu vào chuyên đề và phạm vi giám sát.

- Với Văn phòng HÐND thành phố: Phối hợp Văn phòng HÐND thành phố trong việc xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hằng quý, tổng hợp các báo cáo của các đơn vị được giám sát, tổ chức lấy ý kiến qua các đợt thẩm tra nội dung chuẩn bị trình kỳ họp, theo dõi các kiến nghị sau giám sát của Ban sau từng đợt giám sát.

- Với các cơ quan chuyên môn: Ban Văn hóa - Xã hội chủ động liên hệ với các cơ quan chuyên môn, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo. Ðây là điều kiện để Ban có thêm thông tin trong hoạt động giám sát, khảo sát, là căn cứ để Ban kiến nghị đến thường trực HÐND thành phố đôn đốc UBND thành phố chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết