26/05/2021 - 19:08

Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội của HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Tham gia các kỳ họp HÐND thành phố:

- Ðể chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo tại các kỳ họp của HÐND thành phố khóa IX, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội tham dự đầy đủ các cuộc họp liên tịch giữa thường trực HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để thống nhất chương trình, nội dung kỳ họp.

- Tham dự các cuộc họp của UBND thành phố có liên quan đến nội dung kỳ họp và các cuộc họp thẩm tra của các ban của HÐND thành phố. Ðồng thời, nghiên cứu kỹ các văn bản Trung ương, địa phương, báo cáo thẩm tra của các ban HÐND thành phố, tờ trình của các cơ quan, đơn vị, địa phương để nắm đầy đủ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp.

- Trên cơ sở các nội dung được thống nhất tại hội nghị liên tịch, lãnh đạo Ban định hướng nội dung trọng tâm cần thẩm tra và trình HÐND thành phố; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban để tổ chức thẩm tra. Từng thành viên Ban Văn hóa - Xã hội phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong từng lĩnh vực được phân công phụ trách, có nghiên cứu, làm cơ sở tập trung thảo luận trong quá trình thẩm tra, đóng góp ý kiến báo cáo thẩm tra.

- Trong nhiệm kỳ, Ban Văn hóa - Xã hội đã tham mưu HÐND thành phố ban hành 19 nghị quyết; trong đó có 16 nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nghị quyết cá biệt thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo.

- Bên cạnh đó, Ban Văn hóa - Xã hội thường xuyên theo dõi việc triển khai tình hình thực hiện các nghị quyết của HÐND thành phố trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo.

Thông qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri để nắm tình hình thực tế, đảm bảo báo cáo thẩm tra của Ban có chất lượng, mang tính phản biện cao, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết