22/05/2024 - 15:14

Hoàn thiện các nội dung có liên quan đến vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức 

(CT) - Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành Công văn số 1867/UBND-NC gửi các cơ quan hành chính thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập thành phố và UBND các quận, huyện, về việc hoàn thiện các nội dung có liên quan đến vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Công chức UBND xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân. Ảnh: CTV

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đã được UBND thành phố phê duyệt. Ðồng thời, chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện nội dung bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý. Rà soát thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc hiện có để thực hiện việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Ðồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đưa nội dung thanh tra, kiểm tra về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện đề án vị trí việc làm vào nội dung thanh tra, kiểm tra hằng năm.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết