04/05/2008 - 09:28

Hỗ trợ kinh phí, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường một số cơ sở công ích

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích như kho thuốc bảo vệ thực vật, bệnh viện, bãi rác có thể được Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí để xử lý triệt để ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích.

Nằm trong nhóm đối tượng này có điểm tồn lưu chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh, trạm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.

Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí cho các dự án xử lý rác thải, nước thải, bãi rác, cải tạo, nâng cấp bãi rác, xử lý tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật đã quá hạn sử dụng hoặc bị cấm lưu hành...

Nhà nước cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế trong các bệnh viện.

Việc xử lý ô nhiễm tồn lưu chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh thuộc diện được hỗ trợ.

Các dự án do cơ quan Trung ương hay địa phương quản lý sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí từ ngân sách Trung ương hay địa phương.

Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách trung ương sẽ được ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu kinh phí cho địa phương bằng 50% tổng kinh phí của dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, ngân sách địa phương chịu trách nhiệm hỗ trợ 50%.

Kinh phí hỗ trợ có thể được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có vốn vay ODA, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

ĐỨC TUÂN
(Nguồn: Quyết định 58/2008/QĐ-TTg)

ĐỨC TUÂN (Nguồn: Quyết định 58/2008/QĐ-TTg)

Chia sẻ bài viết