11/05/2011 - 08:07

Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc

Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc là chủ đề Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011), do Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV), Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh đồng tổ chức. Hội thảo diễn ra sáng 10-5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương...

Lời đề dẫn khai mạc hội thảo của PGS-TS Nguyễn Văn Kim, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV nêu rõ: Để nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn công lao vĩ đại của người Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà Văn hóa kiệt xuất của đất nước và Con đường cách mạng Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm một thế kỷ ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, Hội thảo khoa học nhằm mục tiêu: Làm rõ hơn nữa hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc và nội dung cách mạng, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản; trên cơ sở đó rút ra những bài học, gợi mở những vấn đề thực tiễn nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng theo con đường mà Hồ Chí Minh đã vạch ra phù hợp với bối cảnh đất nước và thời đại hôm nay.

75 báo cáo khoa học tham luận, thảo luận tại Hội thảo, tập trung phân tích 3 vấn đề lớn: Làm rõ bối cảnh lịch sử, mục đích và hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc; các yếu tố liên quan tác động đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc, con đường cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc; sự truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và vai trò của Người trong việc sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phân tích những nội dung cốt lõi của con đường giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhất là những điểm có tính cách mạng, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng thuộc địa, về xây dựng Đảng, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về hội nhập quốc tế... Làm rõ những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới; phân tích những giá trị lý luận và thực tiễn về tư tưởng đạo đức, lối sống, những giá trị hội tụ, kết tinh của văn hóa Đông- Tây trong tư duy, phong cách, tình cảm Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo, phát huy những di sản hết sức quí báu đó của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

CÔNG HẢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết