22/10/2017 - 17:21

Đồng chí Phan Hùng Việt, Phó Bí thư chi bộ khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng

Giữ gìn kỷ cương, lề lối trong Đảng

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (NQTW4), Trung ương đã đề ra các nhóm giải pháp sát hợp, thiết thực.

Theo tôi, điều quan trọng là các cấp ủy Đảng cần triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm, đồng bộ các giải pháp. Mỗi cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII.

Tại chi bộ, bắt đầu từ việc thực hiện nghiêm kỷ cương, lề lối làm việc, giờ giấc sinh hoạt, họp lệ được đảm bảo. Cấp ủy thường xuyên nhắc nhở, kịp thời giáo dục, góp ý, uốn nắn… giúp đảng viên tự soi rọi và đề ra giải pháp khắc phục những biểu hiện suy thoái. Đặc biệt, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, gầy dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.

Cấp ủy Đảng phải thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững khối đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh. Từng cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu; có trách nhiệm tham gia, làm nòng cốt trong các phong trào do địa phương, đoàn thể phát động.

Song song đó, để thực hiện hiệu quả NQTW4 cần phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng cần xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát thường xuyên và đột xuất đối với các tổ chức Đảng và đảng viên về các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt vai trò, chức năng giám sát, phản biện xã hội; kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

QUỲNH LAM (lược ghi) 

Chia sẻ bài viết