25/08/2019 - 17:33

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Phước 2, xã Tân Thạnh

Gần dân, chăm lo tốt đời sống nhân dân

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong lời nói, việc làm, chuẩn mực trong đạo đức, lối sống; tạo niềm tin mạnh mẽ trong nội bộ và quần chúng nhân dân.

Thời gian qua, tại chi bộ đã có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực. Nổi bật như lề lối, nền nếp sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Cấp ủy đảng tích cực phát huy quyền dân chủ trong công tác lãnh đạo, điều hành, coi trọng lợi ích tập thể và đặt lên trên lợi ích cá nhân. Từng cán bộ, đảng viên tích cực nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn về mọi mặt. Từ đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp để vận dụng tốt vào thực tiễn nhằm cụ thể hóa, chăm lo tốt hơn nữa đời sống của nhân dân.

Muốn thực hiện hiệu quả hơn NQTW4 gắn với Chỉ thị 05, theo tôi, trước hết từng cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm, đồng bộ các giải pháp, từng đảng viên phải đăng ký và thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống… Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên tự soi rọi, để đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Tùy vào chức năng, nhiệm  vụ, vị trí công tác, từng cán bộ, đảng viên phải đăng ký bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, cấp ủy đảng các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quan tâm, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm bắt tình hình, ổn định tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể… để kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái, tiêu cực.

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết