18/11/2008 - 09:52

Đồng chí Trương Tấn Sang dự hội thảo "Văn học, nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập"

Sáng 17-11, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học - Nghệ thuật Trung ương (HĐLLPB VHNT TW) đã khai mạc Hội thảo “Văn học - Nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập”. Đến dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cùng đông đảo các nhà khoa học, các nhà hoạt động và sáng tạo văn học nghệ thuật của cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Yêu cầu của cách mạng và mong muốn của nhân dân là sự nghiệp văn học, nghệ thuật của chúng ta phải lớn mạnh hơn, chủ động và bản lĩnh hơn để sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị, xứng đáng với vị thế, tầm vóc của dân tộc, vừa tiếp nhận có chọn lọc những giá trị mới của thế giới, vừa khẳng định được bản sắc, cốt cách dân tộc Việt Nam thời hiện đại. Đó là thời cơ, thách thức, đồng thời cũng là đòi hỏi có tính lịch sử khách quan đối với sự nghiệp văn học, nghệ thuật nước nhà trong thời kỳ mới. Văn học, nghệ thuật Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vận động trong cơ chế thị trường, trong điều kiện hội nhập phát triển toàn diện và mạnh mẽ, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, vừa định hướng, xây dựng nhân cách con người, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa – tinh thần ngày càng cao, đa dạng của nhân dân ta. Mặt khác, trên cơ sở giữ gìn, phát huy, phát triển những giá trị của văn học, nghệ thuật dân tộc, cần tiếp tục mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ, đồng thời kiên quyết ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn áp đặt văn hóa từ bên ngoài.

Hội thảo tập trung thảo luận về 4 vấn đề chính gồm: Nhận diện quá trình hình thành và phát triển thị trường các sản phẩm văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời gian qua; Đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của thị trường và của quá trình hội nhập, giao lưu văn hóa quốc tế đối với đời sống văn học, nghệ thuật Việt Nam; Về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật đang phát triển trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và trong quá trình hội nhập; Đề xuất, kiến nghị phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp (cơ chế, chính sách...) nhằm tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật trước tác động của cơ chế thị trường và hội nhập.

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐLLPB VHNT TW cho biết: Đây thật sự là diễn đàn trao đổi, thảo luận, tranh luận dân chủ, đầy trách nhiệm về những vấn đề cơ bản và bức xúc trong đời sống văn học, nghệ thuật; tạo sự đồng thuận và nhất trí cao, quyết tâm cao trong sự nghiệp phấn đấu xây dựng nền văn học, nghệ thuật nước nhà tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngày mai 18-11, Hội thảo tiếp tục làm việc.

HỮU DUYÊN (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết