02/04/2018 - 07:04

Đồng chí Nguyễn Mai Độ, Bí thư Đoàn phường Châu Văn Liêm: Đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách đảng viên

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, nhìn chung, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) bước đầu đã được ngăn chặn và đẩy lùi, củng cố và tăng cường niềm tin với nhân dân...

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả NQTW4 khóa XII, theo tôi, các cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của CB, ĐV. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những CB, ĐV chưa nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của CB, ĐV. Các cấp ủy đảng cần thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong họp lệ hằng tháng. Nội dung tự phê bình và phê bình cần tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là cần soi rọi, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái được đề cập trong NQTW4 khóa XII. Qua đó, mỗi CB, ĐV phải thấy rõ ưu điểm để phát huy và những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa.

Đội ngũ CB, ĐV có vai trò quyết định đến sự sống còn của Đảng, sự thành bại của cách mạng. Vì vậy, theo tôi, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, ĐV là vấn đề cấp bách, nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng cần kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó, phải đẩy mạnh kết nạp vào Đảng những quần chúng thật sự ưu tú, tiêu biểu và đủ tiêu chuẩn. Cần chăm bồi rèn luyện, thử thách đối với quần chúng ưu tú để họ thấy rõ động cơ, mục đích vào Đảng trước khi xem xét kết nạp vào Đảng. Đồng thời, phải làm tốt việc sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách ĐV; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, vi phạm.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết