16/07/2019 - 10:05

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ về vốn và nhiều chính sách khác để phát triển

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12-6-2017 và có hiệu lực thi hành từ  ngày 1-1-2018. Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ DNNVV; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV.

* Đối tượng áp dụng và tiêu chí xác định DNNVV

Đối tượng áp dụng của luật này là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV; cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV.

Tiêu chí xác định DNNVV: bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí sau đây: tổng nguồn vốn không quá 100 tỉ đồng; tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỉ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

* Nguyên tắc hỗ trợ DNNVV

Việc hỗ trợ DNNVV phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.

Nhà nước hỗ trợ DNNVV có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực. Việc hỗ trợ DNNVV sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật.

Trường hợp DNNVV đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

Trường hợp nhiều DNNVV cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV thì ưu tiên lựa chọn DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ hơn.

DNNVV được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và quy định khác của pháp luật có liên quan.

* Nguồn vốn hỗ trợ DNNVV

Nguồn vốn hỗ trợ DNNVV bao gồm: nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước; nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Nguồn vốn hỗ trợ DNNVV nêu trên phải được lập dự toán, thẩm định, phê duyệt, quyết toán theo quy định của pháp luật.

* Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ DNNVV

- Hỗ trợ DNNVV không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ DNNVV.

- Phân biệt đối xử, gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu đối với DNNVV, tổ chức, cá nhân hỗ trợ DNNVV.

- Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực liên quan đến hỗ trợ DNNVV.

- Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết.

* Nội dung hỗ trợ DNNVV

Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV; hỗ trợ thuế, kế toán; mặt bằng sản xuất; công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; mở rộng thị trường; thông tin, tư vấn và pháp lý; phát triển nguồn nhân lực.

L.Phương (thực hiện)

Chia sẻ bài viết