03/02/2020 - 09:30

Đề xuất nhiều giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (NQTW4) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) đã được cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân đánh giá cao, thực hiện nghiêm túc. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng này, tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiêu cực trong CB, ĐV đã được ngăn chặn, đẩy lùi, xây dựng và tăng cường niềm tin trong nhân dân. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, CB, ĐV thành phố đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực.

Thường trực Thành ủy Cần Thơ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các nghị quyết của Đảng tại quận Thốt Nốt. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Lê Văn Thành, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ: 
Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: Tự phê bình và phê bình (TPB&PB) phải đi đôi với nhau; TPB&PB phải kiên trì, thường xuyên, liên tục, mạnh dạn thừa nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. NQTW4 khóa XII cũng xác định công tác TPB&PB là một trong những giải pháp hàng đầu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các giải pháp của NQTW4 khóa XII, thời gian qua, Đảng ta đã nêu cao tinh thần TPB&PB, xem đây là hoạt động thường xuyên để đấu tranh ngăn chặn, răn đe, cảnh tỉnh những hành vi sai trái, tiêu cực trong CB, ĐV. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TPB&PB từng lúc, từng nơi vẫn còn những hạn chế, mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Từ đó, CB, ĐV có khuyết điểm, vi phạm chậm được phát hiện; số lượng CB, ĐV vi phạm bị thi hành kỷ luật vẫn còn nhiều, đặc biệt là nhiều CB, ĐV vi phạm nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.

Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, vi phạm trong CB, ĐV, Đảng ta cần nêu cao tinh thần TPB&PB hơn nữa. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị phải nêu gương trong công tác TPB&PB để cấp dưới làm theo. Người đứng đầu cấp ủy, chi bộ phải biết gợi mở các vấn đề để CB, ĐV mạnh dạn hơn trong TPB&PB. Cần duy trì chế độ TPB&PB xoay vòng của CB, ĐV trong mỗi cuộc họp lệ chi bộ. Nội dung TPB&PB phải bám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với kết quả tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của CB, ĐV. Qua đó, những hạn chế, khuyết điểm của CB, ĐV sẽ được phát hiện ngay từ chi bộ.

Mặt khác, Đảng ta cần tiếp tục đề ra giải pháp có hiệu quả để phát huy vai trò nêu gương của CB, ĐV; quan tâm quán triệt các quy định về nêu gương để CB, ĐV nâng cao nhận thức, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Trong họp lệ chi bộ, cần thường xuyên quán triệt, tuyên truyền những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để CB, ĐV nắm vững và phòng tránh.

Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền: 
Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy

Thời gian qua, việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy, CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức phục vụ nhân dân, những khó khăn, bức xúc trong nhân dân được giải quyết; những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của CB, công chức, viên chức được khắc phục. Đặc biệt, là việc xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực quyết liệt hơn, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tuy nhiên, việc thực hiện NQTW4 khóa XII vẫn còn những hạn chế, khó khăn cần khắc phục. Đó là vẫn còn một bộ phận CB, ĐV, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt các cấp chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương, còn biểu hiện đối phó, né tránh, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, công tác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Một số vấn đề bức xúc, nổi cộm, phản ánh, kiến nghị, khiếu kiện hợp pháp của nhân dân chưa được quan tâm giải quyết. Có nơi chưa coi trọng kiểm tra phòng ngừa, chưa chủ động phát hiện, chưa kiên quyết xử lý CB, ĐV vi phạm…

Các cấp ủy đảng cần có kế hoạch chặt chẽ, cụ thể đẩy mạnh thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05. Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị này. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn đầu mối tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, bổ sung, cụ thể hóa và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của CB, ĐV phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quan tâm kiểm tra, thanh tra để xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm gây bức xúc trong dư luận nhân dân và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người CB, ĐV, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

Đồng chí Phan Ngọc Kiều, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường An Thới, quận Bình Thủy: 
Mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác soi rọi và tu dưỡng

Điểm mới của NQTW4 khóa XII là Trung ương Đảng đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống 27 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là sự nhận diện đầy đủ, rõ ràng, cụ thể về tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng mà nhiều nghị quyết trước của Đảng chưa chỉ ra. Thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05, Đảng ta đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, đã xử lý nghiêm những vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn được CB, ĐV và nhân dân đồng tình, tin tưởng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một bộ phận CB, ĐV chưa nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến suy thoái, vi phạm bị thi hành kỷ luật, phạt tù nên người dân vẫn chưa an tâm.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, Đảng ta cần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ CB, ĐV; quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV. Đồng thời, cần có giải pháp hiệu quả để mỗi CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo, quản lý các cấp phải gương mẫu, thường xuyên tự giác soi rọi, đối chiếu 27 nhóm biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tu dưỡng, rèn luyện. Mặt khác, phải kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với những CB làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, uy tín thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác để xây dựng đội ngũ CB có tâm, đủ tầm, nhất là CB lãnh đạo, quản lý các cấp và sàng lọc đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện quyết liệt việc tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để có điều kiện tăng lương, tăng chế độ phụ cấp, giúp CB nâng cao đời sống, an tâm làm việc và cống hiến. 

ANH DŨNG (lược ghi)

 

Chia sẻ bài viết