06/02/2015 - 21:23

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất tại dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô

Cử tri quận Cái Răng kiến nghị thành phố xem xét lại giá bồi thường đất tại dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô và cho biết khi nào tiến hành họp dân thông báo việc áp giá bồi thường đối với dự án này. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, như sau:

- Về giá đất để tính bồi thường: Căn cứ quy định tại Điều 114 của Luật Đất đai năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND thành phố phê duyệt giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 10 - 10 - 2014. Theo đó, UBND thành phố đã giao cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án quận Cái Răng tổ chức thực hiện và công bố cho người dân theo quy định tại Điều 69, Luật Đất đai năm 2013. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đã tổ chức công khai cho người dân trong khu vực dự án vào ngày 17-10-2014 tại phường Hưng Phú và ngày 21-10-2014 tại phường Hưng Thạnh. Tuy nhiên, còn một số cử tri chưa rõ về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô thì liên hệ với UBND quận Cái Răng và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án quận Cái Răng để được hướng dẫn, giải thích.

- Đối với đề nghị thực hiện dứt điểm việc giao nền tái định cư khi triển khai thực hiện dự án và cần quan tâm hơn về vị trí tái định cư sao cho tương xứng với vị trí đất của người dân khi thu hồi. Hiện nay, chủ đầu tư dự án đang thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô, trong quá trình giải quyết tái định cư có xem xét đến yếu tố vị trí sao cho tương xứng. Đối với giá giao nền tái định cư, UBND thành phố đang xem xét.

Chia sẻ bài viết