19/11/2019 - 19:45

Đề nghị xem xét, điều chỉnh chế độ, chính sách

Cử tri các quận, huyện trong thành phố đề nghị xem xét, điều chỉnh nghị quyết của HĐND thành phố về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực xã, thị trấn; đồng thời, có chế độ hỗ trợ cho lực lượng công an viên ở xã. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố như sau:

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố có Công văn số 2991/UBND-NC ngày 27-9-2019 gửi Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến đối với chế độ chi ngân sách ở địa phương để hỗ trợ  lực lượng quân sự, công an cấp xã được quy định trong dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 5-7-2012 của HĐND TP Cần Thơ;  

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để tham mưu UBND thành phố có văn bản xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy. Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, Sở Nội vụ sẽ trình UBND thành phố trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND theo quy định.

Chia sẻ bài viết