13/12/2019 - 18:24

Đề nghị thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các dự án

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn từ khâu chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi dự án hoàn thành. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau: 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra theo định kỳ, đột xuất đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện xây dựng theo quy hoạch kiến trúc được duyệt, đảm bảo chất lượng, trật tự xây dựng, an toàn lao động vệ sinh môi trường tại các dự án, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình. Qua đó, báo cáo UBND thành phố đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần tháo gỡ giải quyết khó khăn của các dự án và đã đề xuất tham mưu UBND thành phố thu hồi chủ trương những dự án không khả thi và không đảm bảo triển khai theo tiến độ đề ra. Hiện nay, công việc này Sở Xây dựng vẫn đang tiếp tục thực hiện.

 Ngày 20-8-2019, UBND thành phố ban hành Công văn số 2589/UBND-XDĐT về việc tham mưu ban hành cơ chế quản lý các dự án khu đô thị mới, khu dân cư, khu tái định cư (đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách); trong đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu đề xuất trình UBND thành phố xem xét, ban hành quy chế phối hợp quản lý dự án khu đô thị mới, khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn thành phố đúng theo quy định.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Xây dựng đã phối hợp các sở, ban, ngành quận, huyện xây dựng quy chế. Trong quy chế sẽ lồng ghép trách nhiệm và phân công cụ thể các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các quận, huyện cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư dự án. Các giải pháp ngăn ngừa tháo gỡ các khó khăn thường gặp của các dự án lần này sẽ được làm rõ trong quy chế, đây vừa là trách nhiệm, quyền hạn làm cơ sở theo dõi phối hợp kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Hiện nay, đã thông qua lần 1 với UBND thành phố.

Chia sẻ bài viết