08/03/2020 - 06:47

Đề nghị thực hiện Đề án phát triển du lịch

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị quan tâm thực hiện Đề án phát triển du lịch cù lao Tân Lộc. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Đề án phát triển du lịch phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31-7-2019. Trong Đề án, đề ra rất nhiều giải pháp để thực hiện. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đang phối hợp với địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, như: tổ chức tập huấn du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, lồng ghép nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; xây dựng và phát triển các mô hình du lịch cộng đồng; huy động toàn xã hội tham gia phát triển du lịch, dịch vụ du lịch, gắn với việc thu hút, mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia nâng cấp, mở rộng hoàn thiện các cơ sở du lịch hiện có. Đồng thời, mời gọi đầu tư các dự án du lịch có quy mô, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án lớn.

Hiện nay, thành phố đang mời gọi đầu tư dự án khu du lịch sinh thái cù lao Tân Lộc, diện tích 41ha. Đồng thời, khuyến khích, động viên các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các cơ sở du lịch, dịch vụ du lịch; những mô hình, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, có hiệu quả và mang sắc thái, đặc thù để thu hút và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Chia sẻ bài viết