12/04/2014 - 12:59

Đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân ở khu tập thể của Công ty 672 (phường Bùi Hữu Nghĩa) vì làm thủ tục đã 2 năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy, như sau:

UBND thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 4416/UBND-XDCB ngày 3-11-2006 về việc "Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng khu đất Công ty 72 xin hợp thức hóa quyền sử dụng đất ở cho cán bộ công nhân viên nêu trên, có ý kiến đề xuất cụ thể trình UBND thành phố xem xét quyết định", nhưng đến nay UBND quận chưa nhận được yêu cầu phối hợp thực hiện.

Tuy nhiên, UBND quận đã hoàn thành công tác đo đạc thực tế các thửa đất và đang phối hợp với các ngành liên quan xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ dân để kiến nghị về Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu UBND TP Cần Thơ giải quyết theo quy định.

Chia sẻ bài viết