18/09/2014 - 21:31

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị miễn, giảm mức đóng quỹ phòng, chống lụt bão

Cử tri thành phố kiến nghị thành phố xem xét, có chính sách miễn, giảm cho đối tượng chính sách, hộ nghèo trong việc thu quỹ phòng, chống lụt bão. Nội dung trả lời của Sở Tài chính thành phố, như sau:

Căn cứ Quyết định số 16/2005/QĐ-UB ngày 16-3-2005 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố, tại Điều 6 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-UB có quy định cụ thể các đối tượng được miễn đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão, như sau:

+ Thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh;

+ Cha, mẹ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ;

+ Quân nhân đang làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí;

+ Sinh viên đang theo học dài hạn tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học và dạy nghề;

+ Người bị suy giảm khả năng lao động 21% trở lên;

+ Các thành viên hộ gia đình đang nằm trong diện xóa đói, giảm nghèo; hộ gia đình ở vùng sâu, vùng kinh tế mới thuộc diện miễn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp;

+ Các doanh nghiệp công ích và các hợp tác xã nông nghiệp.

Chia sẻ bài viết