28/02/2020 - 19:22

Đề nghị hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp thu mua lúa

Cử tri thành phố đề nghị kịp thời hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp thu mua lúa ngay từ đầu vụ và có biện pháp ổn định giá lúa khi vào chính vụ để tránh tình trạng “được mùa, mất giá”. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thời gian qua, thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn vay để thực hiện việc thu mua lúa cho nông dân, như: tổ chức làm việc về chính sách hỗ trợ thu mua lúa của nông dân với sự tham gia của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố. Qua đó, lập danh sách các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu vay vốn với mục đích thu mua lúa của nông dân gửi Quỹ bảo lãnh tín dụng, nếu doanh nghiệp đủ điều kiện, Quỹ bảo lãnh tín dụng sẽ lập chứng thư bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn. Bên cạnh đó, thành phố cũng thường xuyên cung cấp thông tin thị trường, đặc biệt là các thị trường nhạy cảm thường xuyên thay đổi chính sách có tác động lớn đến xuất khẩu để doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, ngành nông nghiệp thành phố đang xây dựng chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tham gia bao tiêu ổn định nông sản cho nông dân.

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thu mua lúa tiếp cận vốn vay ngay từ đầu vụ để kịp thời tiêu thụ lúa cho nông dân. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố để trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị tại kỳ họp giữa năm 2020.

Chia sẻ bài viết