10/10/2020 - 07:38

Đề nghị cho biết tiến độ dự án nhà máy xử lý nước thải

Cử tri đề nghị thông tin tiến độ thực hiện dự án nhà máy xử lý nước thải được thực hiện từ nguồn vốn vay của Ngân hàng tái thiết Đức. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Dự án đã được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng tại Biên bản số 733/SXD-CCGĐXD ngày 25-11-2019. Đồng thời, được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xả thải tại Giấy phép số 2025/GP-BTNMT ngày 5-8-2019.

UBND thành phố ban hành Quyết định số 2079/QĐ-UBND về việc công bố định mức dự toán công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục thuộc dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Cần Thơ và Quyết định số 2080/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá dự toán công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục thuộc dự án. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (chủ đầu tư) đã gửi Sở Tài chính thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã tiến hành vận hành dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo Kết luận số 21/TB-VPUB ngày 28-1-2019 của Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống trong buổi làm việc giải quyết một số vấn đề liên quan đến phương án quản lý, vận hành thuộc dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Cần Thơ.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, lập dự án bổ sung đầu tư xây dựng nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải từ cột B lên cột A, trên cơ sở dự án đã hoàn thành. Sở Xây dựng đã trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT (Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 30-10-2019). Do đây là dự án có quy mô cấp I, Sở Xây dựng có tờ trình gửi Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng về việc thẩm định thiết kế cơ sở của dự án. Sau khi có kết quả thẩm định của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Chia sẻ bài viết