24/08/2014 - 08:36

Đề nghị cho biết thủ tục để hưởng chính sách đối với người hoạt động cách mạng

Cử tri thành phố đề nghị ngành chức năng thông tin cho người dân biết thủ tục hưởng chính sách đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, trước kia được hưởng trợ cấp một lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng, giúp người dân biết và thực hiện. Nội dung trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố, như sau:

Căn cứ Nghị định số 28/1995/NĐ-CP của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng quy định người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày được hưởng trợ cấp một lần; Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định:

- Đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã hưởng trợ cấp một lần hiện còn sống chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 1-9-2012.

- Đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày xác lập hồ sơ mới được công nhận từ 1-9-2012 trở về sau thì được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký quyết định.

Hồ sơ xác lập người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày được quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15-5-2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Chia sẻ bài viết