30/11/2019 - 18:58

Đề nghị bổ sung tiểu sử danh nhân, địa danh vào biển tên đường

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị bổ sung tóm tắt tiểu sử danh nhân và địa danh vào biển tên đường. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) như sau:

- Về biển tên đường, được quy định rõ tại Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20-3-2006, của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL), về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11-7-2005 của Chính phủ. Thông tư quy định trong biển tên chỉ ghi rõ từ đường ở dòng trên và tên đường ở dòng dưới, đô thị nào có logo thì thể hiện logo lên góc cao bên trái biển.

Việc cử tri kiến nghị bổ sung tóm tắt tiểu sử danh nhân và địa danh vào biển tên đường không thể thực hiện được vì chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT. Tuy nhiên, việc tóm tắt tiểu sử danh nhân và địa danh, Sở VHTT&DL đã ban hành Hướng dẫn số 4323/HD-SVHTTDL, ngày 29-10-2018; trong đó, biển tóm tắt tiểu sử danh nhân và địa danh được đặt riêng nơi trang trọng, thông thoáng dễ nhìn, gần trụ biển tên đường.

Thời gian tới, Sở VHTT&DL sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn lồng ghép triển khai Hướng dẫn số 4323/HD-SVHTTDL, ngày 29-10-2018 của Sở về mẫu biển tên đường và bảng tóm tắt tiểu sử danh nhân để mọi người cùng biết thực hiện.

Chia sẻ bài viết