17/08/2020 - 05:59

Đề nghị ban hành quy định quản lý các khu đô thị, khu dân cư

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị tham mưu ban hành quy định phân công các cơ quan chuyên môn, các địa phương quản lý các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố như sau:

- Ngày 20-8-2019, UBND thành phố có Công văn số 2589/UBND-XDĐT về việc tham mưu ban hành cơ chế quản lý các dự án khu đô thị mới, khu dân cư, tái định cư (đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách). Trong đó, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp tham mưu đề xuất trình UBND thành phố xem xét ban hành quy chế phối hợp quản lý dự án khu đô thị mới, khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.

- Sở Xây dựng đã phối hợp sở, ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị có liên quan cùng tham gia góp ý và báo cáo thông qua, để quy chế khi triển khai phù hợp với tình hình thực tế giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án nhà ở. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành tư pháp đảm bảo quy chế khi được ban hành đúng theo quy định pháp luật.  

- Thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao, Sở Xây dựng đã hoàn thành và trình UBND thành phố tại Tờ trình số 1174/TTr-SXD ngày 28-4-2020 về việc quyết định ban hành quy chế phối hợp và phân công trong công tác quản lý nhà nước đối với các dự án nhà ở (vốn ngoài ngân sách).

Quy chế được ban hành là cơ sở phối hợp, xác định trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan và trách nhiệm thực hiện dự án của nhà đầu tư. Đây được xem là công cụ góp phần quản lý, kiểm tra các dự án nhà ở được chặt chẽ hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất công khai minh bạch từ giai đoạn chủ trương, triển khai thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng cho đến khi hoàn thành bàn giao đưa dự án vào khai thác kinh doanh theo quy định pháp luật. Qua đó, giúp các cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư phối hợp tốt hơn trong triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở. Mặt khác, các nhà đầu tư thấy được trách nhiệm của mình và có sự chuẩn bị về tài chính, nhân lực đầy đủ, khi tham gia đầu tư các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết