14/06/2011 - 21:23

Ông Lê Ngọc Bảy, Phó cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ:

Để cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản hoàn thành, đạt chất lượng, cần hỗ trợ tích cực của nhân dân

 

Ngày 27-9-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1785/QĐ-TTg về việc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 (Tổng điều tra). Theo đó, kể từ ngày 1-7, cùng với cả nước, TP Cần Thơ chính thức bắt đầu vào cuộc tổng điều tra này. Về mục đích của cuộc Tổng điều tra, ông Lê Ngọc Bảy, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) cuộc Tổng điều tra TP Cần Thơ, cho biết:

- Đây là cuộc tổng điều tra có phạm vi trải rộng trên cả nước. Cuộc tổng điều tra này nhằm phục vụ đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương. Phục vụ đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung trong các chương trình, mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, cuộc tổng điều tra cũng nhằm phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn; xây dựng cơ sở dữ liệu của khu vực nông nghiệp, nông thôn, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ của các năm tiếp theo.

* Nội dung và thời gian thực hiện cuộc tổng điều tra này như thế nào, thưa ông?

- Nội dung của cuộc tổng điều tra thể hiện ở ba nhóm thông tin. Đó là: Nhóm thông tin về thực trạng nền sản xuất khu vực nông nghiệp bao gồm các nội dung: Đơn vị sản xuất và lao động (số lượng hộ, cơ sở, trang trại; số lao động...); tư liệu sản xuất (đất đai; gia súc, gia cầm; máy móc thiết bị; khoa học - công nghệ...); hoạt động trợ giúp sản xuất (thông tin về giống, thức ăn chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh, tiếp cận tín dụng, thị trường tiêu thụ sản phẩm); những thông tin cần thiết khác (kinh tế trang trại; tiêu dùng các sản phẩm nông sản; tác động của sản xuất nông, lâm, thủy sản đến môi trường...). Nhóm thông tin về nông thôn và dân cư nông thôn: Hộ, lao động và đời sống của dân cư nông thôn (số lượng và cơ cấu hộ nông thôn phân theo ngành sản xuất chính và nguồn thu nhập chính của hộ; số lượng và cơ cấu lao động nông thôn, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, ngành nghề và hình thức lao động; điều kiện sống của dân cư nông thôn, sử dụng nước sạch, môi trường sống...; tích lũy và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng; đào tạo nghề, kết quả thực hiện một số chính sách xã hội ở nông thôn); thực trạng về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với bộ tiêu chí nông thôn mới (quy hoạch xây dựng, hệ thống điện, đường giao thông, thông tin liên lạc, trường học, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, thủy lợi...; tổ hợp tác và làng nghề; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của UBND xã). Nhóm thông tin phục vụ nghiên cứu về giới trong khu vực nông nghiệp và nông thôn (vai trò của phụ nữ trong sản xuất nông, lâm, thủy sản; tuổi, giới tính, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của một số lãnh đạo xã...).

Thời gian thực hiện thu thập số liệu của cuộc tổng điều tra: đối với điều tra toàn bộ là 15 ngày và đối với điều tra mẫu (điều tra chuyên sâu) là 30 ngày và được bắt đầu từ ngày 1 - 7 -2011.

* Cục Thống kê thành phố đã có kế hoạch chuẩn bị gì cho cuộc Tổng điều tra sắp tới, thưa ông?

Từ 1-7, cùng với cả nước, TP Cần Thơ bắt đầu cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Ảnh: T. LONG 

- Ngay khi có Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27-9-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra; căn cứ vào phương án của BCĐ Tổng điều tra Trung ương, Cục Thống kê thành phố phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND thành phố ra Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 22- 2-2011 thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra của TP Cần Thơ với 9 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban. Tiếp theo đó, BCĐ Tổng điều tra của thành phố đã hướng dẫn thành lập BCĐ các cấp. Đến ngày 15-3-2011 tất cả các quận, huyện, xã, phường đủ điều kiện thành lập BCĐ theo quy định đã thành lập xong và đi vào hoạt động.

Cục Thống kê TP Cần Thơ với nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của BCĐ Tổng điều tra thành phố đã tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức điều tra tại thành phố cho các thành viên BCĐ, tổ thường trực của cấp tỉnh, cấp quận, huyện, các Chi cục Thống kê quận, huyện kết hợp công tác triển khai lập bảng kê. Công tác rà soát, cập nhật, xác định địa bàn điều tra và lập bảng kê hộ điều tra toàn bộ, điều tra mẫu; lập bảng kê trang trại được tiến hành theo đúng quy định về thời gian, quy trình của BCĐ Trung ương. Công tác lập bảng kê nêu trên đã kết thúc ngày 30-4-2011 và đã báo cáo về BCĐ Tổng điều tra Trung ương theo quy định.

Công tác tuyển chọn tổ trưởng, điều tra viên của BCĐ các quận, huyện đã được tiến hành trong tháng 5 – 2011; công tác tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra cho BCĐ, tổ thường trực cấp thành phố, quận, huyện các cấp đã kết thúc ngày 31-5-2011 theo đúng quy định.

Đến thời điểm hiện nay, BCĐ Tổng điều tra các quận, huyện và các Chi cục Thống kê nơi không có đủ điều kiện thành lập BCĐ đang tập trung cho công tác tập huấn nghiệp vụ cho BCĐ Tổng điều tra cấp xã, tổ trưởng và điều tra viên. Dự kiến, công tác này sẽ kết thúc trước ngày 28-6-2011 để tiến hành Tổng điều tra vào ngày 1-7-2011. Ngoài những công tác chính nêu trên, Cục Thống kê đã tiến hành in ấn, vận chuyển, phân phối tài liệu, mua sắm và phân phối vật tư, văn phòng phẩm đến BCĐ các cấp, các Chi cục Thống kê để phục vụ một cách tốt nhất cho cuộc tổng điều tra.

Trong suốt quá trình từ khâu chuẩn bị, đến công tác cập nhật, rà soát địa bàn, lập bảng kê số hộ, tập huấn nghiệp vụ..., Cục Thống kê với chức năng là cơ quan thường trực đã chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, các Chi cục Thống kê quận, huyện tiến hành các nội dung công việc theo đúng quy trình, thời gian quy định của BCĐ Trung ương.

* Làm gì để công tác Tổng điều tra hoàn thành đồng bộ, đạt chất lượng và đúng thời gian quy định, thưa ông?

- Để công tác Tổng điều tra hoàn thành đồng bộ, đạt chất lượng và đúng thời gian quy định, trước hết phải quan tâm đến công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành và đặc biệt là người dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc tổng điều tra. Từ đó, huy động được nguồn lực hỗ trợ cho cuộc tổng điều tra và động viên, khuyến khích các đối tượng điều tra thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho điều tra viên ghi vào các loại phiếu điều tra. Bên cạnh đó, công tác tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tổ trưởng, điều tra viên phải đạt yêu cầu về chất lượng, về trình độ văn hóa, có lòng nhiệt tình, khả năng vận động quần chúng... lực lượng này được tập huấn nghiệp vụ theo đúng quy trình, hướng dẫn. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra từ khi tiến hành công tác lập bảng kê, tập huấn nghiệp vụ, thu thập thông tin tại địa bàn phải được tiến hành nghiêm túc.

Sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của UBND các cấp, BCĐ Tổng điều tra các cấp, sự cộng tác tích cực, có trách nhiệm của nhân dân trong việc cung cấp thông tin cho lực lượng điều tra viên, sẽ góp phần cho cuộc tổng điều tra của TP Cần Thơ sẽ hoàn thành đồng bộ, đạt chất lượng và đúng thời gian quy định.

* Xin cảm ơn ông!

HÀ TRIỀU (thực hiện)

Chia sẻ bài viết