07/07/2011 - 08:25

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

(TTXVN)- Ngày 1-7, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành kế hoạch số 03 -KH/TW triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu là tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ khóa X, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết hợp việc học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Kết hợp giữa xây và chống, giữa động viên, khuyến khích với sự đôn đốc, kiểm tra của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, đồng thời thực hiện nghiêm Điều lệ và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của tổ chức đảng, của nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xác định rõ việc chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, trực tiếp là Ban Thường vụ và đồng chí bí thư cấp ủy, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nội dung các hoạt động triển khai Chỉ thị 03-CT/TW là:

-Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

-Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay;

-Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc, trong ngành, địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên.

- Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Việc tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung ương do đồng chí Tổng Bí thư và Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo; ở địa phương, đơn vị, đồng chí bí thư và thường vụ cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo. Ban tuyên giáo cấp ủy các cấp là cơ quan thường trực của cấp ủy trong việc tổ chức, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào Kế hoạch của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy đảng các cấp, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và yêu cầu, điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy đảng ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm, chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả cao, thiết thực.

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với các lực lượng vũ trang. Các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các tổ chức đảng trực thuộc.

Ban cán sự đảng và lãnh đạo các bộ, ngành chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo ngành dọc, phối hợp đồng bộ với kế hoạch triển khai của các địa phương.

Chia sẻ bài viết