06/06/2013 - 21:50

Củng cố, nâng cao vai trò kinh tế tập thể

(CT)- Ngày 6-6-2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành cả nước tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về việc tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì.

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về việc tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể có những chuyển biến tích cực. Nhiều HTX, liên minh HTX mới được thành lập hoạt động đa dạng trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế. Cuối năm 2011 cả nước có khoảng 370.000 tổ hợp tác và có khoảng 19.500 HTX, 54 liên minh HTX tăng 4.659 HTX so với năm 2001, thu hút khoảng 10 triệu xã viên và tạo việc làm cho trên 2 triệu lao động. Trong tổng số 19.500 HTX có khoảng 9.684 HTX nông nghiệp, 2.897 HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, 1.325 HTX thương mại, dịch vụ, 1.100 HTX giao thông vận tải, 1.709 HTX dịch vụ điện, nước, 1.097 quỹ tín dụng nhân dân… Đến nay, phần lớn các HTX đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật. Nhiều HTX được củng cố, đổi mới hoạt động và đã xuất hiện nhiều mô hình HTX tiên tiến, số HTX sản xuất, kinh doanh có lãi tăng. Song song đó, số HTX, liên minh HTX hoạt động có hiệu quả cao như: HTX Rạch Gầm của tỉnh Tiền Giang, HTX Chiến Công của tỉnh Thái Nguyên, Quỹ tín dụng nhân dân Quang Trung của Hà Nội… Các HTX, liên minh HTX này đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại các vùng nông thôn. Tuy đạt những thành tựu khả quan, song tình hình phát triển kinh tế tập thể cả nước vẫn còn nhiều hạn chế như: Các HTX chưa phát huy hết năng lực nội tại, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường, cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu. Mặt khác, nhiều HTX hoạt động chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của luật HTX. Ngoài ra, sự liên kết giữa các HTX với doanh nghiệp và giữa các HTX với nhau chưa chặt chẽ, vai trò của liên minh HTX cũng chưa được phát huy mạnh mẽ.

Tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, cũng là sự nghiệp hết sức khó khăn đòi hỏi phải kiên trì, xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội của từng vùng, miền, địa phương tránh hình thức gò ép hoặc buông lỏng. Đồng chí Lê Hồng Anh, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần xác định rõ nhiệm vụ, vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết và quy định của pháp luật, chính sách về phát triển kinh tế tập thể. Cần triển khai biện pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo điều kiện giúp các tổ chức kinh tế tập thể chủ động vươn lên, nhanh chóng khắc phục hạn chế, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động hiệu quả, phát huy lợi thế vốn có của các tổ chức kinh tế tập thể để tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường. Kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động nhà nước về kinh tế tập thể như tinh thần nghị quyết và quy định của Luật HTX năm 2012, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, tập trung và thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách cán bộ phù hợp, đảm bảo nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế tập thể. Có chính sách hỗ trợ, ưu đãi, đối với tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn… Song song đó, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức liên minh HTX trong phát triển kinh tế tập thể… từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

M.Hoa

Chia sẻ bài viết