31/07/2018 - 21:06

Công tác Tuyên giáo Cần Thơ đổi mới, phát triển và sáng tạo 

Trần Việt Trường
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Nhìn lại lịch sử cách mạng nước ta, ngay từ những ngày đầu thành lập, cho thấy công tác tư tưởng văn hóa (nay là công tác tuyên giáo) được Đảng ta hết sức quan tâm và coi trọng. Ngành Tuyên giáo Cần Thơ cũng sớm được hình thành phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, về con đường giải phóng dân tộc, động viên quần chúng đi theo ngọn cờ của Đảng, đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ảnh: Ngọc Quyên

88  năm qua, lịch sử xây dựng và phát triển của ngành Tuyên giáo luôn gắn với lịch sử cách mạng và dân tộc. Nhìn lại truyền thống vẻ vang của ngành tuyên huấn tỉnh Cần Thơ, từ tuyên truyền vận động bí mật bằng rỉ tai, rải truyền đơn, khẩu hiệu, báo chí, tin tức đến tổ chức mít tinh diễn thuyết, trong sinh hoạt, các cuộc họp tổ, đội du kích, các tổ chức công, nông, thanh, phụ, Mặt trận Việt Minh kêu gọi quần chúng đứng lên đấu tranh lật đổ chế độ áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến. Đến khi có thời cơ, Ban Tuyên huấn đã cùng các ngành, các cấp phát động toàn dân đồng loạt nổi dậy giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng 8-1945. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy ý chí cách mạng tiến công, đội ngũ làm công tác Tuyên huấn từ tỉnh, huyện đến xã luôn là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng, dũng cảm lăn xả vào những nơi ác liệt nhất để đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, đưa thông tin kịp thời đến quần chúng; cổ vũ, động viên tinh thần của quần chúng xông lên cùng với Đảng đánh địch giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và làm nên đại thắng mùa Xuân 1975. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đội ngũ cán bộ Tuyên huấn tiếp tục bước vào cuộc chiến mới vô cùng gay go, phức tạp, đó là giai đoạn đấu tranh “ai thắng ai” giữa 2 con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, với 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp.

Tiếp nối những thành tựu của cha anh đi trước, những năm gần đây công tác tuyên giáo Cần Thơ đóng góp có hiệu quả trong công cuộc giữ vững ổn định chính trị, thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, xây dựng ý chí, quyết tâm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn thành phố; đẩy lùi được các tệ nạn xã hội, những hạn chế, tiêu cực nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và nhân dân. Qua đó, góp phần tích cực vào xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo thành phố cũng còn những hạn chế như: Một số nội dung tham mưu cho cấp ủy và triển khai nghị quyết một số nơi hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền từng lúc, từng nơi chưa thật sự rộng khắp; công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân từng lúc chưa theo kịp với sự phát triển của thực tiễn...

Cùng với đó là sự phát triển nhanh chóng và không ngừng của công nghệ thông tin - truyền thông và mạng xã hội. Do tính đặc thù cao nên việc kiểm soát thông tin trên mạng xã hội là không dễ. Mạng xã hội còn là môi trường để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại một quốc gia hay tổ chức nào đó mà họ muốn. Điều này đặt ra nhiều thách thức mới cho công tác tư tưởng, tuyên giáo. Với mục tiêu “đổi mới, sáng tạo và phát triển” trong giai đoạn hiện nay, ngành Tuyên giáo cần thực hiện những nội dung và nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trọng yếu của công tác tuyên giáo. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư, cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm, chủ động, tích cực trong công tác chính trị, tư tưởng.

Thứ hai, đổi mới công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng. Sự chậm trễ hoặc phạm sai lầm trong công tác lý luận là nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng dao động, không thống nhất về chính trị, tư tưởng, dẫn Đảng tới nguy cơ sai lầm về đường lối, chủ trương, vai trò lãnh đạo. Công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu càng đòi hỏi công tác lý luận phải được tăng cường, đẩy mạnh.

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” một cách cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện nói đi đôi với làm, nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, lấy tấm gương sáng của cán bộ, đảng viên trong cuộc sống hằng ngày để giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân.

Thứ tư, hiện tại, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở của thành phố tuy đông song không ổn định, thường thay đổi theo nhiệm kỳ. Do vậy, thời gian tới, thành phố cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo theo hướng chuyên sâu, có cơ cấu hợp lý, có tính ổn định tương đối, bộ máy tinh gọn để nâng cao hiệu quả công việc. Người cán bộ tuyên giáo cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và cái tâm trong sáng, trình độ chuyên môn cao. Trong đó, khả năng nói, viết luôn phải song hành; năng lực nắm bắt và phân tích, dự báo thực tiễn phải nhạy bén, chính xác để tham mưu trong lĩnh vực tư tưởng.

Thứ năm, cần đổi mới nhận thức của các cấp ủy trong tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố. Thường xuyên quan tâm kiện toàn, bổ sung lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nhất là xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh, có năng lực, tâm huyết và uy tín. Xác định công tác tuyên truyền miệng là một bộ phận của công tác tư tưởng, đòi hỏi phải quan tâm đúng mức, thường xuyên.

Thứ sáu, đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế. Làm cho nhân dân hiểu rõ các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế của đất nước, địa phương, ngành; những lợi ích trước mắt và lâu dài, tạo được niềm tin trong nhân dân, đặc biệt là đối với các dự án lớn, có tính động lực cho sự phát triển thành phố là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL.

Thứ bảy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác tư tưởng. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở. Duy trì có nền nếp hoạt động giao ban công tác tư tưởng, giao ban báo chí, cung cấp và định hướng thông tin báo chí. Tăng cường thông tin hai chiều, công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin. Chủ động tham mưu cho cấp ủy công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội; kịp thời dự báo diễn biến tư tưởng để tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Thứ tám, tuyên truyền về kiến thức quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; nâng cao cảnh giác cách mạng, tiến hành kiên quyết và đồng bộ các giải pháp để ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh, phản bác kịp thời, có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng ta.

***

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong 88 năm qua, ngành Tuyên giáo Cần Thơ sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đề ra, quyết tâm xây dựng Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm vùng ĐBSCL, góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chia sẻ bài viết