02/01/2020 - 21:10

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

(CT)- Chiều 2-1, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung yêu cầu: Năm 2020, Ban Tổ chức các cấp cần tiếp tục tham mưu cấp ủy đảng thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4 khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05), nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Cần chủ động tham mưu chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tốt việc điều động, phân công, bố trí, sắp xếp và thực hiện chính sách đối với cán bộ trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp. Bí thư Thành ủy lưu ý, Ban Tổ chức các cấp tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII…

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2019, Thành ủy và các cấp ủy đảng trong thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05. BTV Thành ủy và các cấp ủy đảng đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, hệ thống chính trị thành phố đã giảm 3 đầu mối trực thuộc Thành ủy; 1 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; 45 ban chỉ đạo thành phố; 68 đơn vị cấp phòng; 177 trưởng, phó phòng và tương đương; 988 cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp, kiện toàn, giải thể giảm 40 đơn vị sự nghiệp… BTV Thành ủy và các cấp ủy đảng đã thực hiện công tác cán bộ chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; tiến hành chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đúng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong năm, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 2.108 đảng viên, đạt 100,3% kế hoạch.

ANH DŨNG 

Chia sẻ bài viết