08/04/2018 - 16:46

Đồng chí Trần Khánh Đa, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 1, phường An Hòa:

Chú trọng phát huy dân chủ, lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, theo tôi, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp toàn diện. Trong đó, từng cấp ủy lãnh đạo đem việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, thực chất trong sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, vì tư tưởng thông suốt thì hành động mới đạt hiệu quả cao. Tùy theo đối tượng, lãnh đạo các cấp ủy khi triển khai các nghị quyết cần phải nghiên cứu kỹ để có cách truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện...

Bên cạnh đó, nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở. Cán bộ đảng viên cũng cần vận động người thân của mình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Bởi vì, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên gương mẫu thì quần chúng sẽ làm theo.

Hiện nay, vẫn còn một số cán bộ chưa nêu gương, nói nhiều làm ít, chưa tiết kiệm, chưa sử dụng hiệu quả thời gian làm việc… Vì vậy, các cơ quan liên quan cần có biện pháp chấn chỉnh hữu hiệu; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp tham nhũng, lãng phí, có sai phạm... Trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cần có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương cần chú trọng phát huy dân chủ, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị, góp ý của cán bộ, viên chức, người lao động, những bức xúc của người dân và có biện pháp giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân...

THANH THY

Chia sẻ bài viết