03/01/2013 - 21:41

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn; căn cứ Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở", ngày 3-1, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở" đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương để khảo sát tình hình.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu đã nghe Đảng ủy Công an Trung ương trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X); các tham luận làm rõ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Bộ Công an, của các Tổng cục trong thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến tại buổi làm việc đã khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới; thực hiện nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong lực lượng CAND.

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và hướng về cơ sở. Các đại biểu đã nhất trí, về cơ bản chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an là phù hợp. Việc triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới đã tạo định hướng tích cực trong hoạt động nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu; xây dựng các quy chế phối hợp trong nội bộ và quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với các Bộ, ngành liên quan; bước đầu có sự chuyển biến và phát huy hiệu quả, phục vụ tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Để phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), thời gian tới Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân; nâng cao vai trò hiệu lực trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm tới chính sách thu hút, động viên đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở. Tiếp tục kiện toàn lực lượng Công an xã, phường, thị trấn góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

HOÀNG GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết