30/01/2013 - 22:01

Chính phủ xem xét, thảo luận về 7 dự án Luật, Pháp lệnh

Tiếp tục chương trình phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2013, ngày 30-1, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã xem xét, thảo luận về 7 dự án Luật, Pháp lệnh gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Tiếp công dân; Pháp lệnh công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi 48/103 điều, từ Chương I đến Chương IV) tập trung sửa đổi, bổ sung về hệ thống tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Ngoài ra có sự sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới nguyên tắc khen thưởng, thẩm quyền ban hành hình thức thi đua, khen thưởng và thủ tục hồ sơ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Dự án luật này nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng hiện nay.

Nội dung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (có 12 điểm trong số 65 điều của Luật Phòng cháy chữa cháy được sửa đổi, bổ sung) tập trung vào các vấn đề lớn như, đề cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác phòng cháy chữa cháy; bổ sung một số loại hình công trình mới xuất hiện ở Việt Nam có nguy cơ cháy, nổ cao; luật hóa một số quy định về nhiệm vụ cụ thể của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy; quy định về kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy cơ sở và bổ sung chế độ hỗ trợ cho lực lượng dân phòng;…

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, đây là Luật có tác động rất lớn đến xã hội và đối với hoạt động thu hút và thúc đẩy đầu tư trong và ngoài nước, do vậy dự án Luật phải đưa ra những ưu đãi để thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn nữa nhất là thu hút đầu tư vào những lĩnh vực mong muốn, phục vụ cho tái cơ cấu nền kinh tế,…

Dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã làm rõ hơn một số quy định của Luật hiện hành hoặc bổ sung những vấn đề mới phát sinh, bảo đảm việc tính thuế, nộp thuế phù hợp với thực tiễn; giảm thủ tục cho doanh nghiệp, giảm chi phí quản lý thuế; đồng thời bảo đảm sự đồng bộ với các luật, pháp lệnh được ban hành trong những năm gần đây.

Với 10 chương, 73 điều, dự án Luật Tiếp công dân đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện tiếp công dân. Dự án Luật cũng đã mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động tiếp công dân và trách nhiệm tiếp công dân của các cơ quan của Đảng, cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp,… nhằm đảm bảo sự thống nhất, toàn diện về hoạt động tiếp công dân.

Với 5 Chương, 30 Điều, nội dung dự thảo Pháp lệnh công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương đã quán triệt và thể chế hóa các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác quốc phòng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của các luật, pháp lệnh hiện hành về lĩnh vực quốc phòng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Bộ, ngành trình soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, sớm hoàn thiện các dự án Luật để trình Quốc hội.

Thiện Thuật (TTXVN)

Chia sẻ bài viết