07/05/2017 - 18:29

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sang, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Cần Thơ:

Cán bộ, đảng viên phải nêu gương

Nhằm đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ vào cuộc sống, trước tiên các cấp ủy cần tổ chức quán triệt, học tập thật nghiêm túc. Qua đó, để các cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Để người dân tin Đảng, tin vào những cán bộ, đảng viên thì mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, tránh nói nhiều làm ít hoặc nói mà không làm; học phải đi đôi với hành, thể hiện qua những hành động thiết thực với quyết tâm cao, là tấm gương để người dân học tập. Để thực hiện được điều ấy, mỗi cá nhân không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thật sự tiên phong gương mẫu, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, tận tụy phục vụ nhân dân.

Các cấp ủy tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, tập trung thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi chủ trương quan trọng phải được bàn bạc, thảo luận, công khai, dân chủ, quyết định theo đa số, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, tài chính; xây dựng và thực hiện tốt các quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm…Khi cán bộ, đảng viên gương mẫu, các tổ chức Đảng từ chi bộ đến đảng bộ trong sạch vững mạnh thì Đảng sẽ mạnh.

Thanh Thy (lược ghi)

Chia sẻ bài viết