20/06/2011 - 09:39

Báo chí Việt Nam tham gia tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (*)

* TRƯƠNG TẤN SANG
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Ngày 5-5-2011, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc nhằm đánh giá hoạt động báo chí năm 2010, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí năm 2011. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Báo Cần Thơ xin trích giới thiệu nội dung bài phát biểu quan trọng này.

...Năm 2010 vừa qua là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, năm Đảng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Đảng ta, nhân dân ta kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm Ngày thành lập Đảng, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, năm tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII... Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, sự chống phá của các thế lực thù địch đã gây ra rất nhiều khó khăn, thách thức cho nước ta, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong thành tựu và kết quả chung đó, có sự đóng góp công sức, trí tuệ của đội ngũ những người làm báo, của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí.

Trong năm qua, sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí để chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với các sự kiện lớn, quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; để biểu dương, động viên kịp thời những cơ quan báo chí có nhiều bài viết hay, có chất lượng và nhắc nhở, xử lý sai phạm của các cơ quan báo chí được thực hiện tốt hơn, thường xuyên, chặt chẽ và có hiệu quả hơn. Công tác xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách đối với báo chí; quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; thanh tra, kiểm tra hoạt động báo chí đều được tăng cường... Những điều này đã tác động tích cực đến hoạt động của các cơ quan báo chí, hoạt động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các báo.

Hoạt động báo chí đã diễn ra hết sức sôi nổi, phong phú, đa dạng. Tuyệt đại đa số các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin đúng đắn, kịp thời, đầy đủ về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, các sự kiện lớn trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Báo chí đã tập trung tuyên truyền về đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đóng góp vào thành công của Đại hội; tuyên truyền về các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ; tích cực tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, nhất là các giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn suy giảm kinh tế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010; kịp thời phát hiện, biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong các lĩnh vực, ở mọi miền của đất nước; cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nhiều cơ quan báo chí đã tham gia, đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn, tiêu cực xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên; tăng cường thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, thành tựu đổi mới của nhân dân ta với bạn bè quốc tế và đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài... Đây là những nỗ lực, cố gắng và thành tựu đáng ghi nhận...

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả nêu trên, chúng ta cần phải nghiêm túc thấy rằng, công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và hoạt động báo chí năm qua vẫn còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm, trên một số mặt còn chưa đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Nhà nước, mong muốn của nhân dân. Sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí ở một số địa phương, ngành, lĩnh vực chưa thường xuyên, chặt chẽ; chỉ đạo, định hướng thông tin cho báo chí, nhất là đối với các sự kiện lớn, phức tạp, nhạy cảm, có lúc, có việc chưa kịp thời. Có tình trạng buông lỏng quản lý đối với hoạt động báo chí, nhất là quản lý việc liên kết trong sản xuất các chương trình truyền hình. Một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc Quy chế do Ban Bí thư ban hành về quan hệ phối hợp với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, Quy định của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Một số cơ quan chủ quản báo chí xử lý chưa nghiêm các sai phạm của cơ quan báo chí của mình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí chưa được quan tâm đúng mức...

Trong hoạt động báo chí, một số cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên, cả báo viết và báo mạng, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm chính trị, tư tưởng của báo chí, thiếu nhạy cảm về chính trị, có những bài viết không phù hợp với định hướng thông tin, với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của tờ báo; đưa tin quá nhiều về các vụ án, các vụ việc tiêu cực trên một số báo, một trang báo gây cảm giác nặng nề, phản ánh không đúng không khí xã hội và tình hình đất nước; thông tin sai sự thật, sử dụng các thông tin chưa được kiểm chứng, đi sâu vào đời tư của cá nhân, mô tả quá tỉ mỉ, chi tiết các hành vi tội ác, đưa thông tin và những hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam v.v.. Tuy chỉ có một số ít cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên có sai phạm nhưng gây ra ảnh hưởng và tác động xấu đối với tư tưởng và dư luận xã hội; trong đó có tờ báo sai phạm kéo dài, chậm khắc phục; có phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý theo pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của người cán bộ báo chí và nền báo chí cách mạng. Tôi đề nghị hội nghị chúng ta cần thảo luận kỹ, đánh giá đầy đủ về những thiếu sót, khuyết điểm này để quyết tâm khắc phục trong thời gian tới.

Còn tiếp

(Theo Tạp chí Cộng sản)

---------------

(*)- Đầu đề do Tạp chí Cộng sản đặt

Chia sẻ bài viết