30/08/2022 - 20:02

Ðề nghị thông tin thời gian thực hiện dự án làng đại học

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thông tin cho cử tri biết thời gian thực hiện dự án làng đại học trên địa bàn quận. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Qua rà soát, trên địa bàn quận Bình Thủy có quy hoạch xây dựng khu các trường đại học và giáo dục chuyên nghiệp TP Cần Thơ, trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 phê duyệt theo Quyết định số 1515/QÐ-TTg ngày 28-8-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Ðến nay, trong khu quy hoạch đã thực hiện bố trí đất cho một số trường để lập thủ tục đầu tư xây dựng, như: Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ…

Hiện nay, thành phố đang tổ chức lập quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, có lồng ghép rà soát, đánh giá lại các quy hoạch chuyên ngành (bao gồm ngành giáo dục). Sau khi quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt, Sở Xây dựng sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (trong đó có khu các trường đại học và giáo dục chuyên nghiệp TP Cần Thơ), nhằm cụ thể hóa quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định pháp luật hiện hành và tiếp tục thông tin đến cử tri được biết.

Chia sẻ bài viết