02/12/2021 - 21:24

Ðề nghị tạo điều kiện thuận lợi để được tách thửa đất

Cử tri đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tách thửa đất theo quy định. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Ngày 18-12-2020, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NÐ-CP. Nghị định đã bổ sung Ðiều 75a Nghị định số 43/2014/NÐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định: “UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất”. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, UBND quận, huyện rà soát quy định về tách thửa, hợp thửa.

Ngày 14-5-2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1492/STNMT-CCQLÐÐ gửi UBND quận, huyện về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo. Do còn ý kiến khác nhau về diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp và bổ sung điều kiện tách thửa đối với đất ở, ngày 8-7-2021, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố xin ý kiến chỉ đạo hoàn thiện nội dung dự thảo quyết định. Thực hiện Công văn số 2614/VPUB-KT ngày 22-7-2021 của Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2720/STNMT-CCQLÐÐ ngày 20-8-2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến để thống nhất hoàn thiện dự thảo trình UBND thành phố.

Sau khi có ý kiến đóng góp và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu, trình UBND thành phố. Dự kiến trong quý IV năm 2021 sẽ hoàn thành.

Chia sẻ bài viết