02/10/2022 - 16:26

Ðề nghị tăng cường thông tin việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Cử tri huyện Phong Ðiền đề nghị thành phố tiếp tục tăng cường các hình thức thông tin về kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để cử tri theo dõi, giám sát. Nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thành phố như sau:

Sở TT&TT đã tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong đó, có chú trọng việc thông tin tuyên truyền về kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, bằng nhiều hình thức như:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền.

- Thông qua group Zalo, văn phòng dại diện báo chí và Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện, kịp thời cung cấp nhanh văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo thành phố, Trung ương đến các cơ quan báo chí và quận, huyện để kịp thời tuyên truyền, truyền tải thông tin đến người dân được biết.

Trong thời gian tới, Sở TT&TT sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm nói chung và kết quả việc giải quyết, ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri tại các cuộc họp HÐND nói riêng. Ðặc biệt, Sở TT&TT sẽ vận dụng các kênh thông tin mà người dân dễ tiếp cận, như: hệ thống truyền thanh cơ sở, các group Zalo của cán bộ địa phương để truyền tải về kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri để thông tin đến với người dân nhanh nhất.

Chia sẻ bài viết