03/10/2020 - 18:21

Ðề nghị quy hoạch phát triển thành phố

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị quy hoạch phát triển thành phố. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố như sau:

Căn cứ Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 năm 2017, Nghị định số 37/2019/NÐ-CP ngày 7-5-2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Ðầu tư được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư dự án lập quy hoạch phát triển TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Ðầu tư đã ký hợp đồng với Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng, đơn vị tư vấn, thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch và dự toán quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ðến ngày 19-5-2020, đã thông qua Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch cấp tỉnh của Trung ương về nhiệm vụ quy hoạch thành phố thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND thành phố đã trình Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Văn phòng Chính phủ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở tiếp tục triển khại thực hiện các bước tiếp theo.

Hiện tại, Sở Kế hoạch và Ðầu tư đang thực hiện lập hồ sơ dự toán lập quy hoạch, trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ trình bố trí kế hoạch vốn thực hiện thủ tục tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch thành phố theo hướng tích hợp, phấn đấu hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu tư vấn trong năm 2020 và sớm hoàn thành quy hoạch trong năm 2021, để triển khai thực hiện Quy hoạch theo kế hoạch 5 năm 2021-2025.

 

Chia sẻ bài viết