01/10/2020 - 18:49

Ðề nghị quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố, như sau:

Sở Kế hoạch và Ðầu tư đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch số 22/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, gắn với thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) TP Cần Thơ năm 2020 và định hướng đến năm 2021, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 6-4-2020 của Chủ tịch UBND thành phố về đẩy mạnh công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, xác định 16 nội dung công việc chủ yếu, từng công việc giao cơ quan chủ trì và thời gian thực hiện nhằm theo dõi tiến độ.

Thực hiện kết luận số 77-KL/TW ngày 5-6-2020 của Bộ Chính trị và Thông báo số 183/TB-VPCP ngày 15-5-2020 của Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo UBND thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Ðối với các công tác về cải cách thủ tục hành chính, Sở đã thực hiện rút giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính ở một số thủ tục nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian, giúp doanh nghiệp sớm gia nhập thị trường.

Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Ðầu tư sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố quyết liệt hơn nữa trong vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết