04/12/2020 - 20:31

Ðề nghị lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng

Cử tri đề nghị lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh hồ Búng Xáng. Nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP Cần Thơ (Ban Quản lý dự án ODA) như sau:

Công trình xây dựng, nâng cấp hồ Búng Xáng thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng ÐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ (dự án 2). Dự án nâng cấp đô thị vùng ÐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ (dự án 2) đã kết thúc vào ngày 31-12-2019. Ban Quản lý dự án ODA đã giải ngân hết 100% nguồn vốn ODA của dự án. Riêng công trình hồ Búng Xáng, các hạng mục theo dự án phê duyệt ban đầu đã thực hiện hoàn chỉnh theo kế hoạch.

Ðối với phần khối lượng xây lắp chưa hoàn thành của công trình, bao gồm hệ thống chiếu sáng hai bên hồ, Ban Quản lý dự án ODA đã báo cáo với UBND thành phố về tình hình thực hiện dự án nâng cấp đô thị vùng ÐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ. Trong đó, Ban Quản lý dự án ODA có xin ý kiến của UBND thành phố xem xét, bổ sung nguồn vốn từ ngân sách thành phố cho công trình hồ Búng Xáng để tiếp tục hoàn thiện phần còn lại của công trình.l    

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
đèn chiếu sáng