27/01/2021 - 20:12

Ðẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

(TTXVN) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được coi là trọng tâm và được Đảng ta hết sức quan tâm. Trong bối cảnh các thế lực phản động chống phá trong và ngoài nước không ngừng gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Đảng và Nhà nước ta; sử dụng mạng xã hội để tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, gây tâm lý hoang mang, làm giảm sút lòng tin đối với Đảng và chế độ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng được coi nhiệm vụ trọng yếu. Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đã trao đổi với báo chí về những giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết quá trình triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng thời gian qua?

Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của Ðảng ta. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt 5 năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hiện tại, công việc này đang được triển khai bài bản, hệ thống, nhất quán và rất quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.

Ðiều này được thể hiện ở việc lần đầu tiên chúng ta có Ban Chỉ đạo thống nhất bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận về công tác tư tưởng, văn học nghệ thuật. Nội dung chỉ đạo này được triển khai bài bản từ Trung ương đến địa phương. Chúng ta đã xây dựng được một kế hoạch, chương trình để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm, cả trước mắt và đặt cơ sở cho việc bảo vệ nền tảng một cách thường xuyên, liên tục.

Kết quả, trước hết, đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, chúng ta khẳng định mạnh mẽ những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, phát triển đất nước; những kết quả quan trọng, dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua. Ðây là kết tinh của trí tuệ, sức sáng tạo, dựa trên nền tảng tư tưởng của Ðảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, các nguyên tắc của Ðảng và việc thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo. Ðây là nội dung quan trọng để thực hiện xây dựng Ðảng toàn diện về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ và đã mang lại kết quả tích cực.

Cùng với đó, chúng ta đã xây dựng được một mạng lưới đấu tranh trên các loại hình báo chí cũng như trên mạng xã hội. Ðây là điểm rất mới khi xây dựng luận cứ để công cuộc đấu tranh thật sự thuyết phục và hiệu quả, nhất là trên mạng xã hội, với những bài viết ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục để tất cả mọi người hiểu sâu được quan điểm, đường lối của Ðảng.

Chúng ta cũng đấu tranh trực diện với những luận điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với các thế lực thường lợi dụng những sự kiện lớn hoặc những vấn đề nóng để xuyên tạc, làm lệch lạc, gây ra tình trạng mơ hồ, hiểu không đúng. Cuộc đấu tranh này là thiết thực, đồng bộ bằng việc xây dựng luận cứ cho đấu tranh, cũng như các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật... để gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng. Chúng ta thực hiện các giải pháp về kinh tế, tài chính, kiểm soát dòng tiền, các trang mạng xã hội bị thế lực này thông qua đó thực hiện các mục tiêu chống phá. Ðây là những kết quả rất thành công thời gian qua.

Bước vào Ðại hội, gần như 80-85% thông tin xấu độc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đã bị gỡ bỏ.

Kỳ Ðại hội lần này được đánh giá có không khí phấn khởi, thể hiện niềm tin của xã hội rất tốt, rất đúng về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước ta.

Phóng viên: Thời gian qua, công tác phát triển lý luận của Ðảng ta có những bước tiến nào, thưa đồng chí?

Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Phát triển lý luận của chúng ta trong thời gian vừa qua là kế thừa của 35 năm đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đã chứng minh được điều đó theo đúng quan điểm của Tổng Bí thư rằng, chúng ta kế thừa và phát triển, ổn định để đổi mới, đổi mới để ổn định; quan trọng nữa là nhấn mạnh đến yêu cầu về thẩm định thực tiễn, gắn tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận.

Lý luận ở đây chính là việc chúng ta tổng kết thực tiễn, hoàn thiện bằng chính thực tiễn sáng tạo và cách làm của Việt Nam. Ðiều này chưa có tiền lệ. Ðây là mô hình được thế giới nhìn nhận là rất đặc biệt, giải quyết được vấn đề về ổn định, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự tham gia của nhân dân.

Trong nội dung dự thảo văn kiện cũng nêu hai vấn đề lớn về mặt lý luận, đó là việc nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và vai trò dân là gốc, là trung tâm, chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

  Phóng viên: Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những thách thức khi các thế lực thù địch không ngừng có những hành động chống phá. Chúng ta cần tiếp tục công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng như thế nào, thưa đồng chí?

Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Chúng ta càng thành công, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá. Chúng chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta. Các thế lực thù địch cũng sử dụng công nghệ mới để chống phá một cách tinh vi nên đây là cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ, với sự tham gia của tất cả chúng ta trên mặt trận tư tưởng lý luận.

Tôi muốn nhắc đến vai trò của những người làm công tác lý luận, xây dựng luận cứ, vai trò của các cơ quan thông tin truyền thông, việc xây dựng khuôn khổ pháp lý để bảo vệ vững chắc tất cả thành quả của chúng ta, đấu tranh với các thế lực thù địch để vừa răn đe, cảnh báo; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật.

Hiện nay, chiêu trò của các thế lực thù địch rất đa dạng, nhiều âm mưu, sử dụng các trang mạng, có kịch bản, thậm chí xây dựng các giao diện tương tự trang chính thống, làm lẫn lộn, mơ hồ, để người dân không phân biệt được.

 Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục. Việc khẳng định điều đúng, những mô hình, cách làm mới; thông qua tuyên truyền cũng là cách trực tiếp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái. Ðây là nhiệm vụ của không chỉ các lực lượng chuyên trách, mà là sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, người dân trong xã hội.

Phóng viên: Nhiệm kỳ vừa qua được đánh giá niềm tin trong nhân dân với Ðảng ngày càng tăng nhờ vào công tác xây dựng chỉnh đốn Ðảng và phòng, chống tham nhũng. Theo đồng chí, thời gian tới chúng ta cần làm gì để triển khai hiệu quả công tác này?

Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Chúng ta coi công tác xây dựng Ðảng là then chốt, toàn diện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Ðồng thời, công tác xây dựng Ðảng phải bám rất sát các nguyên tắc của Ðảng; trong đó có nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong Ðảng và thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân chứ không phải chỉ có những người trong Ðảng, trong hệ thống chính trị và xây dựng Ðảng. Bên cạnh đó, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để củng cố niềm tin của nhân dân vừa qua đã có được những kết quả tốt. Ðây mới là kết quả bước đầu, bởi điều quan trọng nhất là phải xây dựng được một thể chế để các cá nhân tham gia trong hệ thống chính trị không có cơ hội, không dám và không thể tham nhũng.

Như vậy, chúng ta đã và đang xây dựng một Ðảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh để Việt Nam có được kỳ tích phát triển mới, trở thành một cường quốc như Bác Hồ nói là sánh vai các cường quốc năm châu.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

THU PHƯƠNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết