31/03/2023 - 14:14

Ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của “Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943” 

(CT) - Đó là chủ đề của hội thảo do Ban Tuyên giáo và Trung tâm Chính trị quận Bình Thủy tổ chức vào ngày 30-3-2023. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943”.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại hội thảo, các tham luận nêu lên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, việc vận dụng, phát huy những giá trị cốt lõi của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943” đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương; những đóng góp của phong trào văn hóa, văn nghệ cho sự phát triển của địa phương; những hạn chế, khó khăn cũng như đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ trong thời gian tới…

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc Quận ủy cần tiếp tục nghiên cứu và đẩy mạnh công tác tuyên truyền những vấn đề cốt lõi của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943”; có kế hoạch cụ thể nhằm kế thừa và phát triển hơn nữa những giá trị của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943” trong thời gian tới gắn với củng cố, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, góp phần tích cực cho công cuộc xây dựng, phát triển bền vững địa phương. Các địa phương cần quan tâm chăm bồi, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; chăm lo, tạo điều kiện, phát triển lực lượng tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương vừa để góp phần nâng chất phong trào văn hóa - văn nghệ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, vừa góp phần cổ vũ, động viên các phong trào hành động cách mạng của địa phương…

THANH THY

Chia sẻ bài viết