31/08/2018 - 15:20

Vận dụng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng hiện nay 

(CTO) - Ngày 30-8-2018, Trường Chính trị TP Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học “Vận dụng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám (CMT8) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (XHCN) vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng hiện nay”.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Quyên

Với chủ đề trên, các đại biểu tham luận các nội dung như: Chủ quyền và nhân quyền Việt Nam từ thắng lợi của CMT8 năm 1945; sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật lãnh đạo khởi nghĩa của Đảng trong CMT8 năm 1945 của Đảng bộ tỉnh Cần Thơ; phát huy những giá trị lịch sử của CMT8 ở Cần Thơ trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy bài học lịch sử của CMT8 vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay; CMT8 – bài học lòng dân; vận dụng bài học về xây dựng Đảng trong CMT8 vào tình hình thực tiễn hiện nay; một vài suy nghĩ về vấn đề thời cơ trong CMT8 – ý nghĩa đối với thực tiễn Việt Nam hiện nay…

Hội thảo là một trong những hoạt động tuyên truyền quan trọng nhằm khẳng định vị trí, giá trị lịch sử to lớn của CMT8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Qua đó, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị thành phố nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị bền vững trong di sản tư tưởng, lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng sáng tạo lý luận cách mạng và khoa học vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước; đồng thời, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

THANH THY

 

Chia sẻ bài viết