25/03/2023 - 18:24

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư 

MINH HUYỀN (thực hiện)
 

Với trên 7.875 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2023, lãnh đạo TP Cần Thơ đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện được giao nhiệm vụ chủ đầu tư phải triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, nhất là quan tâm đầu tư các công trình dự án trọng điểm tác động đến tiến trình phát triển của thành phố và lan tỏa cả vùng ĐBSCL. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chia sẻ với phóng viên Báo Cần Thơ về công tác đôn đốc triển khai nhiệm vụ đầu tư công năm 2023.

* Thưa ông, từ nguồn vốn đầu tư công được phân bổ năm 2023, thành phố đã triển khai kế hoạch phân bổ chi tiết như thế nào?

- Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư được Thủ tướng Chính phủ, HĐND TP Cần Thơ giao của thành phố là 7.875,185 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 5.144,935 tỉ đồng, vốn ngân sách Trung ương 2.730,250 tỉ đồng. Tính đến ngày 13-3-2023, tổng kế hoạch vốn đã giao chi tiết là 6.516,756 tỉ đồng. Theo phân cấp quản lý, có 28 chủ đầu tư là các sở, ban, ngành thành phố được bố trí 4,749,882 tỉ đồng, chiếm 72,89% kế hoạch vốn đã bố trí; các quận, huyện được giao 1.766,874 tỉ đồng, chiếm 27,11% kế hoạch vốn đã bố trí. Số vốn chưa giao chi tiết cho các chủ đầu tư là 1.358,429 tỉ đồng, gồm: ngân sách Trung ương 625,929 tỉ đồng và ngân sách địa phương 732,5 tỉ đồng. UBND thành phố đã trình HĐND thành phố tiếp tục giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách địa phương với tổng số vốn đề nghị bố trí là 732,5 tỉ đồng cho các dự án do thành phố quản lý. Khi được HĐND thành phố quyết nghị thông qua, UBND thành phố sẽ ban hành quyết định giao kế hoạch vốn ngay để các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, UBND thành phố cũng đã đề nghị HĐND thành phố thống nhất bổ sung 759,506 tỉ đồng từ các nguồn thu vượt của ngân sách thành phố để tiếp tục bổ sung kế hoạch vốn triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố... Riêng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương còn lại chưa phân bổ đầu năm 2023 là 625,929 tỉ đồng sẽ được giao chi tiết cho các dự án sau khi đảm bảo các điều kiện bố trí vốn theo quy định.

Theo số liệu giải ngân thực tế đến hết ngày 13-3-2023, tổng số vốn thực hiện dự án đã bố trí theo các quyết định của UBND thành phố là 6.516,756 tỉ đồng, giá trị giải ngân là 946,821 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 14,53% (so với cùng kỳ năm 2022, kết quả giải ngân đạt gấp 2,84 lần về giá trị và cao hơn 9,47% về tỷ lệ). Trong đó, cấp thành phố giải ngân được 493,78 tỉ đồng/4.749,882 tỉ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt tỷ lệ 10,4%; cấp huyện (quận, huyện) giải ngân 453,041 tỉ đồng/1.766,874 tỉ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt tỷ lệ 25,64%.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiểm tra, yêu cầu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình trọng điểm cầu Trần Hoàng Na vào tháng 9-2023. Ảnh: ANH KHOA

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiểm tra, yêu cầu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình trọng điểm cầu Trần Hoàng Na vào tháng 9-2023. Ảnh: ANH KHOA

* Ông có thể cho biết cụ thể hơn về những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối, huy động các nguồn vốn để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư công năm 2023?

- Về thuận lợi, thành phố nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm, sâu sát trong chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố đối với việc xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn hằng năm. Đặc biệt, trong điều kiện thành phố được Trung ương hỗ trợ, tạo điều kiện và ban hành các nghị quyết để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 4-1-2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30-8-2021 của Chính phủ. Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, các Ban thuộc HĐND thành phố thường xuyên giám sát, kiểm tra, tăng cường quản lý, phân bổ và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu về thẩm định, quản lý, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công, của các chủ đầu tư được tăng cường; thường xuyên củng cố, chấn chỉnh, nâng cao năng lực các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thành phố tiếp tục gắn nội dung thực hiện kết quả giải ngân vốn đầu tư công vào tiêu chí xét thi đua khen thưởng năm 2023.

Tuy nhiên, thành phố cũng gặp một số khó khăn như khả năng huy động nguồn vốn đầu tư công năm 2023 chưa đáp ứng nhu cầu của các chủ đầu tư. Nhiều dự án tăng chi phí giải phóng mặt bằng, phải thực hiện điều chỉnh chủ trương/dự án đầu tư. Từ đó, gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn bố trí cho các dự án. Giá vật liệu xây dựng tăng nhanh và có lúc khan hiếm nên việc huy động nguồn vốn cũng như vật tư của nhà thầu có lúc gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án. Vận động xã hội hóa, kêu gọi đầu tư theo các hình thức đối tác công tư còn nhiều vướng mắc; việc tạo vốn đầu tư từ quỹ đất chuyển biến chậm. Công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong điều kiện thiếu nền tái định cư, biến động giá đất của thị trường bất động sản đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tính chủ động, kiên quyết trong giải quyết các trường hợp vi phạm tiến độ thi công của các chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm, chưa tạo tính răn đe đối với các nhà thầu.

* Thành phố có chỉ đạo gì để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về đầu tư công năm 2023, thưa ông?

- Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã yêu cầu và chỉ đạo các đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo các Nghị quyết của Chính phủ và văn bản triển khai của các bộ, ngành Trung ương; quy chế phối hợp, có phân công, phân nhiệm cụ thể giữa các sở, ngành, UBND quận, huyện, chủ đầu tư trong lập, thẩm định, trình phê duyệt, đảm bảo kế hoạch vốn cho triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Tuân thủ các nguyên tắc trong quản lý, phân bổ vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng; bố trí vốn theo đúng thứ tự ưu tiên, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ làm chậm trễ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện ngay việc luân chuyển cán bộ, công chức khi cần thiết. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để giải quyết nhanh các thủ tục của dự án; quan tâm thực hiện tốt công tác lựa chọn nhà thầu; không đùn đẩy trách nhiệm, công việc, tập trung thực hiện, giải quyết hồ sơ, cũng như phối hợp giải quyết các kiến nghị của các chủ đầu tư. UBND thành phố đã giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra đề xuất bố trí vốn phù hợp với tiến độ thực hiện của từng dự án. Chủ động rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các dự án triển khai chậm, kịp thời bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Các chủ đầu tư phải thường xuyên rà soát, thực hiện phân công nhiệm vụ và yêu cầu trách nhiệm công việc rõ ràng đối với từng cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trên 95% kế hoạch vốn đã được bố trí. Đánh giá khách quan, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vào cuối năm 2023. Thay thế hoặc đề xuất thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, chuyên môn, trí tuệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, né tránh, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn năm 2023, nhất là các công trình thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các công trình trọng điểm. Tập trung thực hiện hoàn thành các dự án khu tái định cư đang triển khai thực hiện. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm các quy định về thi công, hợp đồng; công khai các nhà thầu vi phạm trong quá trình thi công, kéo dài thời gian thực hiện hoàn thành dự án và tùy theo từng trường hợp cụ thể; tham mưu đề xuất UBND thành phố xử lý vi phạm để răn đe theo thẩm quyền; đồng thời, trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các chủ đầu tư cũng như tiến độ thực hiện các công trình.

* Xin cảm ơn ông!

Chia sẻ bài viết