06/06/2008 - 00:11

Toàn quốc mở đợt cao điểm phòng chống ma túy

Ngày 4-6-2008, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã ký Công văn số: 849/TTg-KGVX về việc mở đợt cao điểm phòng chống ma túy.

Công văn nêu rõ: Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” và hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo mở đợt cao điểm phòng chống ma túy từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2008.

Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, gắn liền với việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, xây dựng Kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị này. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị và địa phương cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống ma túy theo nội dung đã được nêu trong Chỉ thị. Đối với những đơn vị, địa phương chưa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 30 tháng 11 năm 1996 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” cần khẩn trương tổ chức tổng kết, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị mới của Bộ Chính trị.

T.T.N (TTXVN)

Chia sẻ bài viết